Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15789,Remont-zabudowy-regulacyjnej-potoku-Jaworzyna-w-m-Jugowice-gm-Walim.html
14.07.2024, 04:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm Walim.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71/3378838
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.18.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.03.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  05.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.04.2023 09:05

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych zlokalizowanych w km 0+300 -0+440 biegu koryta potoku Jaworzyna w miejscowości Jugowice, na działkach nr 254, obręb geodezyjny Jugowice, gmina Walim, pow. wałbrzyski, stanowiących koryto potoku Jaworzyna, planuje się wykonanie robót obejmujących m.in.:

 • wykonanie robót konserwacyjnych w km 0+300 do km 0+440,
 • ręczna rozbiórka murów
 • wykonanie murów oporowych
 • odtworzenie umocnienia dna narzutem kamiennym łamanym w km 0+300 do km 0+440
 • uporządkowanie terenu po wykonanych pracach remontowych.

Załącznikiem jest projekt wykonawczy pn.,, Remont zabudowy regulacyjnej potoku Jaworzyna w m. Jugowice, gm. Walim” opracowana przez Biuro Studiów i Projektów ,,Hydromel” s.c.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.            Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane  takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia, polegające
na budowie,  odbudowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj.: protokoły odbioru, referencje, poświadczenia  itp.

2.            Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych,  spełniającą następujące wymagania:

- minimum 3-letni staż pracy w  bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych związanych
z  budowlami  hydrotechnicznymi na stanowisku kierownika robót,

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia lub uprawnienia konstrukcyjno  budowlane bez ograniczeń,

- jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r.nr 5, poz. 42 z późn.zm.), posiadający ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Warunki realizacji umowy

 • Dokumenty jakie należy przedłożyć w dniu podpisania umowy:
 • w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – umowę regulującą współpracę tych podmiotów podpisaną przez wszystkich partnerów,
 • aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł, ważną przez cały okres realizacji zamówienia,
 • wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
 • odpisy uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • inne:
 1. szczegółową wycenę prac
 2. zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy (jeżeli nie w pieniądzu) lub potwierdzenie dokonania przelewu na konto Zamawiającego
 3. oświadczenie o spełnieniu obowiązku zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia osób, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia dla Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Obiekt stanowiący przedmiot zamówienia jest ogólnie dostępny, a jego szczegółowa lokalizacja w km 0+300 do 0+440 (Odcinek 5) została opisana w Projekcie Wykonawczym ( Załącznik do SWZ),  w związku z czym dokonanie wizji nie wymaga asysty Zamawiającego.

Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie przed przewidywanym terminem składania ofert.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.03.2023 13:10:34
 • Marta Szkudlarek

 • Na platformie zamieszczono zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana dotyczy nazwy postępowania.
 • 05.04.2023 15:06:57
 • Marta Szkudlarek

 • Na platformie zamieszczono informację z otwarcia ofert.
 • 24.04.2023 12:22:38
 • Marta Szkudlarek

 • na platformie zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 20.06.2023 13:22:46
 • Marta Szkudlarek

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROWODKAN Sp. z o.o.

Zodiakowa 15
61-244 Poznań

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.