Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Konserwacja drenaży, zapór, osuwisk i rowów opaskowych zbiornika Tresna

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.15.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.04.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  04.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.05.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z konserwacją drenaży, zapór, osuwisk i  rowów opaskowych zbiornika Tresna.
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

 • Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ;
 • Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ;  
 • Kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ;

Mapka poglądowa lokalizacji prac stanowiąca Załącznik Nr 5 do SWZ;

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie systematycznego nadzoru przyrodniczego przez cały okres realizacji zamówienia celem zabezpieczenia wartości
przyrodniczych terenu.
Szczegółowy zakres zadań pełnionych w ramach nadzoru przyrodniczego dla zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ.
Dla Zamówienia Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilości 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisanych na nośniku USB.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj. 1 osobę posiadającą uprawniania budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawniające do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadającą minimum 1 rok doświadczenia (kierownika robót) w zakresie kierowania lub sprawowania nadzoru nad pracami utrzymaniowymi na obiektach hydrotechnicznych i jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uwagi dotyczące okresu doświadczenia:
• W formularzu ofertowym (załącznik numer 3 do SWZ) oraz w wykazie osób (załącznik numer 8 do SWZ ) przez okres należy rozumieć wskazanie okresu w  układzie dzień/miesiąc/ rok – dzień/ miesiąc/ rok. W sytuacji podania przez wykonawcę  okresów w formie miesięcznej bądź rocznej, zamawiający zliczy podany okres przyjmując najkrótszy możliwy czas zawierający się w danym przedziale (np. okres „2020-2022” zostanie zliczony jako 1 rok i 1 dzień, itd.).
• Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego okresy doświadczenia będą przeliczane na miesiące.
• W sytuacji doświadczenia nabywanego w realizacji zadań równolegle bądź realizowanych w okresach pokrywających się częściowo,  dla ustalenia sumarycznego wymiaru doświadczenia zamawiający nie będzie zliczał okresów jednoczesnego sprawowania nadzoru nad różnymi zadaniami (np. w przypadku  wykazania doświadczenia nabytego przy nadzorze dwóch zadań równolegle  realizowanych w okresie 01.01.2022 – 01.04.2022 Zamawiający uzna doświadczenie w wymiarze 3 miesięcy, w przypadku wykazania doświadczenia nabytego w nadzorze w realizacji dwóch zadań w okresach częściowo pokrywających się, z których jedno prowadzone było w okresie 01.01.2022 – 01.03.2022, a drugie 01.02.2022 – 01.05.2022, Zamawiający uzna doświadczenie w wymiarze 4 miesięcy).
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie realizował co najmniej 2 zadania związane z  wykonaniem prac utrzymaniowych na obiektach hydrotechnicznych zawierające w swoim zakresie m.in koszenie lub czyszczenie rowów lub rurociągów lub roboty ziemne lub mycie ciśnieniowe za kwotę 250 000 zł brutto każda. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden
z wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 10 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 77112000-8 - Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem
 • 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry