Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.22 58 70 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.16.2023/ZZC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.04.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  10.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.05.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych utrzymaniem wału przeciwpowodziowego od km 0+000 do km 7+600, tj. na długości 7,600 km miejscowości Kisiny, Kurki, Zakrzewo, Księży Dwór, gm. Działdowo, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie, Nadzor Wodny w Działdowie.

Zakres usług obejmuje utrzymanie wału przeciwpowodziowego na długości 7,600 km w ramach zadań:

 1. Utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze
 2. Likwidacja uszkodzeń wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

 1. dwukrotne mechaniczne (nie mniej niż 80% powierzchni całkowitej) i ręczne (nie więcej niż 20% powierzchni całkowitej) wykaszanie skarp i korony wału, wygrabianie i zrębkowanie wykoszonych ręcznie porostów. Wygrabianie dotyczy wyłącznie wykaszanych ręcznie porostów,
 2. rozkopanie wału w celu odkrycia nor bobrowych,
 3. ponowne zasypanie wału wydobytym oraz dostarczonym dodatkowo piaskiem. Formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I-II złożonego w odkładzie,
 4. uzupełnianie ubytków nasypu powstałych wskutek zapadnięcia się nor bobrowych oraz spowodowanych przez inne czynniki, w tym przez bydło i dzikie zwierzęta. Formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I-II złożonego w odkładzie,
 5. zabezpieczanie powierzchni nasypu w miejscach uzupełnianych oraz słabo zadarnionych. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm,
 6. wydobycie gałęzi z rozkopanych nor bobrowych i ich zrębkowanie.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego polegającego na dwukrotnej kontroli (przed rozpoczęciem, bądź najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji działań utrzymaniowych, tj. przed I i II konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin. Nadzór przyrodniczy musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji/utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych lub cieków naturalnych lub rowów (z wyłączeniem rowów przydrożnych) lub kanałów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.

Uwaga: Zamawiający wymaga aby powyższy warunek był spełniony w całości przez jeden podmiot (Wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę.

              1). Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego powyżej, wykonawca - oprócz oświadczenia     

                  (formularza JEDZ) powinien złożyć na wezwanie zamawiającego wykaz usług oraz dowody, określające czy prace zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

2). Wypełniając formularz JEDZ, w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a (alfa) w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

3). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane.

4). W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - będą wykonywane przez te podmioty

Warunki realizacji umowy

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający̨ może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli̇ w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
 4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych
  w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
 5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający̨ może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności związane utrzymaniem wału przeciwpowodziowego w zakresie opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający postanawia, że:
 1. Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w ppkt 1), byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
 2. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ppkt 1),
 3. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 4. nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ppkt 2) lit. c) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie SWZ,
 5. za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ppkt 2) lit. d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone we wzorze umowy.
 1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt 1). Nie przedstawienie powyższych oświadczeń i dokumentów jest równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy z jego winy.
 2. Niezależnie od wymogu przedstawienia oświadczenia i wykazu, o których mowa w ppkt 3), Zamawiający może na dowolnym etapie realizacji Umowy żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy zgodny z wymaganiami Zamawiającego i w razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawdziwości lub aktualności oświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca przedkłada żądane dokumenty w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
 3. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w ppkt 1) oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, szczegółowo określono we wzorze umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 10.05.2023 10:08:48
 • Bożena Mróz

 • Zamawiający tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art.222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 103 437,89 zł brutto PLN.
 • 10.05.2023 15:46:10
 • Bożena Mróz

 • Zamawiający, działając na mocy art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że dokonał otwarcia ofert złożonych w wyznaczonym terminie.
 • 14.06.2023 11:52:23
 • Bożena Mróz

 • Dzień dobry, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach niepodlegających odrzuceniu i punktacji przyznanej ofertom w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • 30.08.2023 13:43:21
 • Bożena Mróz

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ŁUKASZ ŚWIĄTKOWSKI ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY

GRUNWALDZKA 21 /5
13-200 DZIAŁDOWO

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry