Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyz stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Pichny w gm. Zadzim, pow. poddębicki, woj. łódzkie, i gm. Warta, pow. sieradzki, woj. łódzkie wraz z zakresem robót naprawczych

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel.573901684
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.5.2711.7.2023.PM-S
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.04.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  20.04.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenia ekspertyzy stanu technicznego przedmiotowych wałów przeciwpowodziowych, ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnego zakresu i technologii wykonania robót mających na celu doprowadzenie wyżej wymienionych obiektów budowlanych do odpowiedniego stanu technicznego.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 1. przedstawienie proponowanych rozwiązań na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu, wraz z oznaczeniem nieruchomości (pod wałami i działek sąsiednich) oraz załączyć w opracowaniu aktualne wypisy z ewidencji gruntów,
 2. wykonanie pomiarów długości wałów z dokładnością do 1 m oraz ujawnić współrzędne geodezyjne charakterystycznych elementów poszczególnych odcinków wałów takich jak punkt początkowy i końcowy, punkty załamań itp.,
 3. sporządzenie przedmiaru robót oraz określenie szacunkowych kosztów realizacji proponowanych robót (opracować kosztorys inwestorski robót naprawczych),
 4. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającą zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania proponowanych robót budowlanych, obejmującą w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Szczegółowe informację zawierz Załącznik nr 2 - Opis Przedmioty Zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Celem spełnienia warunku udziału Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), tj. uprawnienia budowlane w specjalności uprawniającej do projektowania obiektów budowlanych hydrotechnicznych. Osoby te winny być członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 oraz z 2022 r. poz. 1557)).

Branże CPV

 • 71335000-5 - Badania inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry