Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Konserwacja i naprawa piezometrów na obiektach hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Gliwicach, z podziałem na 3 części”

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.114.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.04.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  25.04.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu pn.: Konserwacja i naprawa piezometrów na obiektach hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Gliwicach, z podziałem na 3 części

część nr 1 - Naprawa i konserwacja systemu piezometrów (odtworzenie piezometrów, naprawa, malowanie, oznaczenie) na zbiorniku Racibórz Dolny i polderze Buków

część nr 2 - Wykonanie nowego piezometru nr 10 oraz remont zamknięć pozostałych piezometrów (10 szt.) zapory czołowej zbiornika Ujazd

część nr 3 - Konserwacja sieci piezometrów na zaporze czołowej zbiornika wodnego Dzierżno Małe".

Szczegółowy zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży wykaz robót, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną robotę związaną z naprawą, konserwacją lub wykonaniem nowych piezometrów na obiektach hydrotechnicznych lub budowlanych o wartości nie mniejszej niż:

dla części nr 1 - 10.000,00 zł brutto;

dla części nr 2 6.000,00 zł brutto;

dla części nr 3 4.000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część postępowania.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Wykaz robót – załącznik nr 4;
 3. Kosztorys ofertowy (W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający akceptuje kosztorys w wersji uproszczonej).

Osoba wskazana do kontaktu: część nr 1 - Dominik Glenc, tel.: 693 399 591; część nr 2 - Jerzy Lawiński, tel.: 601 980 488; część nr 3 - Łukasz Obrusznik, tel. 603 857 483.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 81.895,07 PLN brutto w tym dla części nr 1 - 49.915,07 PLN brutto, części nr 2 - 19.680,00 PLN brutto, części nr 3 - 12.300,00 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 25.04.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.05.2023 09:51:57
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Zwiększenie środków na części nr 1
 • 09.05.2023 09:58:01
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GL.ROZ.2711.114.2023.30E - część nr 1
 • 09.05.2023 10:00:51
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GL.ROZ.2711.114.2023.30E - część nr 2
 • 09.05.2023 10:02:48
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GL.ROZ.2711.114.2023.30E - część nr 3
 • 09.05.2023 10:06:13
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GL.ROZ.2711.114.2023.30E

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • GL.ROZ.2711.114.2023.30E
 • część nr 1 - Naprawa i konserwacja systemu piezometrów (odtworzenie piezometrów, naprawa, malowanie, oznaczenie) na zbiorniku Racibórz Dolny i polderze Buków

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2711.114.2023.30E
 • część nr 2 - Wykonanie nowego piezometru nr 10 oraz remont zamknięć pozostałych piezometrów (10 szt.) zapory czołowej zbiornika Ujazd

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • GL.ROZ.2711.114.2023.30E
 • część nr 3 - Konserwacja sieci piezometrów na zaporze czołowej zbiornika wodnego Dzierżno Małe

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry