Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Wykonanie dojazdu do rzeki Puńcówki w okolicy ul. Żeromskiego w Cieszynie dla potrzeb utrzymaniowych"

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31, wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.121.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.04.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  26.04.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót pn.: „Wykonanie dojazdu do rzeki Puńcówki w okolicy ul. Żeromskiego w Cieszynie dla potrzeb utrzymaniowych”.

Szczegółowy zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca złoży Wykaz robót, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną robotę tożsamą z Przedmiarem robót o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Kompletna oferta zawiera:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Wykaz robót – załącznik nr 4;
 3. Kosztorys ofertowy szczegółowy.

Osoba wskazana do kontaktu: Beata Bieniek, tel. 697 102 189; (33) 851 00 56.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 73.909,83 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 26.04.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.04.2023 12:32:04
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Dzień dobry, w związku z chęcią udział, chciałbym się zapytać czy Zamawiający będzie wymagała kartę odpadów dot. kosztów utylizacji?

  Z góry dziękuje,
  Dzień dobry,

  potwierdzamy, karta odpadów będzie wymagana.

  Z poważaniem
 • 25.04.2023 13:16:55
 • Krzysztof Maćkowiak

 • W związku z zapisem projektu umowy §4 ust. 2 proszę o udostępnienie wykazu kodów odpadów przewidzianych w podanym Przedmiarze robót - do utylizacji.

  Proszę też o udzielenie informacji czy zastosowanie ma "Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku" i czy w związku z tym rozporządzeniem możliwe jest przekazanie pozyskanego odpadu podczas roboty zainteresowanym osobom fizycznym?
  Wykaz kodów odpadów przewidzianych do utylizacji w ramach niniejszego zamówienia:
  17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
  17 05 03 - Gleba i ziemia; w tym kamienie; zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB).

  "Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku" nie ma zastosowania.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Budowlane - Minikoparka Joachim Mikler

Główna 54
43-440 Kisielów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry