Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Opracowanie oceny stanu technicznego grobli jeziora Berzyńskiego w m. Wolsztyn na długości ok. 2,5 km wraz z geologią oraz projektem naprawczym z wyceną”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Walczaka 25A
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.532032437
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.1.2711.3.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  28.04.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia – skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania oceny stanu technicznego grobli jeziora Berzyńskiego w m. Wolsztyn, gm. Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie na odcinku ok. 2,5 km, wraz z wykonaniem ekspertyzy geotechnicznej przedmiotowej grobli oraz przygotowaniem projektu naprawczego ubytków grobli.

W ramach zamówienia zawiera się sporządzenie koncepcji oraz zaproponowanie możliwej do zastosowania technologii, sporządzenie przedmiarów niezbędnych do wykonania prac, z przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego obejmującego przedmiotowy zakres prac wraz z możliwością jego jednorazowej aktualizacji w terminie do końca 2025 r. Szczegółowy opis elementów, które powinna zawierać dokumentacja przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza wykonanie tego warunku poprzez złożenia Oświadczenia - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego oraz dokumentów, o których mowa w pkt 6 Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza wykonanie tego warunku poprzez złożenia Oświadczenia - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza wykonanie tego warunku poprzez złożenia Oświadczenia - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Branże CPV

 • 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.04.2023 14:50:22
 • Sandra Dzikowska

 • 1. Czy zamiarem Zamawiającego jest ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego lub na wykonawstwo w formule projektuj i buduj na podstawie powstałej koncepcji?
  2. Czy wymagane jest wykonanie STWiORB czy jedynie odwołanie się w kosztorysie i przedmiarze do pozycji "modelu" STWiORB?
  3. Czy Zamawiający uwzględnia, że w przypadku konieczności napraw grobli wymagających zastosowania dodatkowych elementów uszczelniających (których obecnie nie ma) jak np. membrany, ścianki szczelne, rdzenie wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, co musiałby być realizowane po 90 dniach terminu umownego na wykonanie koncepcji (wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego)?
  4. Niewątpliwie wał pełni funkcję urządzenia przeciwpowodziowego. Czy Zamawiający potwierdza (czy sam ma sprawdzone), że na spodziewany zakres robót nie jest wymagane uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a co za tym idzie sporządzenie KIP lub Raportu?
  Ad 1. Na obecnym etapie zamiarem Zamawiającego jest ocena stanu technicznego grobli oraz zidentyfikowanie niezbędnych do wykonania prac związanych z naprawą przedmiotowego obiektu. Dalsze działania będą uzależnione od wyników przedmiotowego opracowania.
  Ad 2. W opracowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ, wymagane jest odwołanie się do odpowiedniej pozycji Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
  Ad 3. Przedmiotem niniejszego opracowania jest m.in. sporządzenie koncepcji oraz zaproponowanie możliwej do zastosowania technologii. W zależności od wybranej do realizacji technologii podejmowane będą działania zmierzające do uzyskiwania niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych.
  Ad 4. Przedmiotowe zapytanie ofertowe dotyczy opracowania oceny stanu technicznego grobli, wykonania ekspertyzy geotechnicznej oraz projektu naprawczego ubytków grobli.
  W ramach zamówienia zawiera się również sporządzenie koncepcji oraz zaproponowanie możliwej do zastosowania technologii, sporządzenie przedmiarów niezbędnych do wykonania prac wraz
  z przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego obejmującego przedmiotowy zakres prac. W zależności od zakresu wskazanych na podstawie przedmiotowego opracowania robót, podejmowane będą kroki zmierzające do uzyskiwania innych niezbędnych dokumentacji oraz decyzji czy też pozwoleń.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś

Litewska 10 /71
51-354 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry