Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.35.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  08.08.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.08.2023 12:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie, celem wykonania Inwestycji w ramach Kontraktu 3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3”. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także dokonanie nasadzeń, wraz z uzyskaniem określonej udatności i czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjne nasadzeń.

Zbiornik Malinówka 3 będzie pracował w kaskadzie 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwóch na rzece Serafie (w tym jeden już istniejący zbiornik Bieżanów) oraz trzech zbiorników na potoku Malinówka. Inwestycja ma na celu poprawę ochrony  przeciwpowodziowej terenów poniżej zbiornika oraz poprawę ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy. Zadanie polega na budowie suchego zbiornika małej retencji o pojemności 56 tys. m3 i powierzchni 3,1 ha oraz wysokości piętrzenia 7,3 m wraz z następującymi robotami budowlanymi:

 • Budowa zapory czołowej o długości 116,0 m, szerokość w koronie 4,0 m, nachylenie skarpy odwodnej 1:3, skarpy odpowietrznej 1:2,5, od km 0+000 do km 0+116 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
 • Budowa przesłon przeciwfiltracyjnych w podłożu i korpusie zapory o łącznej długości 113,0 m, od km 0+006 do km 0+118 (kilometraż drogi eksploatacyjnej), w km 2+990 potoku Malinówka,
 • Budowa urządzeń przelewowo-upustowych – szerokość przelewu o kształcie  praktycznym Creagera – 5,0 m, dwa upusty o wymiarach 0,5x0,5 m, długości 4,0 m i spadku 0,5%, od km 0+072 do km 0+078 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
 • Budowa kładki pieszo-jezdnej szerokości 4,0 m i długości 6,0 m nad urządzeniami przelewowo-upustowymi, od km 0+072 do km 0+078 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
 • Budowa niecki wypadowej z urządzeń przelewowo-upustowych – długości 14,0 m i szerokości 5,0 m, od km 0+072 do km 0+078 (kilometraż zapory), w km 2+990 potoku Malinówka,
 • Budowa, zasypanie koryta potoku Malinówka w km 2+901 - 3+056 oraz w km 3+233 – 3+511.
 • Budowa oraz rozbiórka tymczasowego koryta potoku Malinówka od km 2+901 do km 3+054 potoku wraz z przepustem tymczasowym o średnicy  1500 mm na okres budowy zbiornika Malinówka 3,
 • Wykonanie nasypu zabezpieczającego osuwisko na długości 52,0 m na prawym brzegu zapory, w pobliżu prawego brzegu koryta od km 2+990 do km 3+023 koryta dopływowego potoku Malinówka,
 • Budowa rowu opaskowego nr 1 o długości 53,2 m na lewym brzegu potoku
 • Malinówki z ujściem do rowu R1 na działce nr 126/6 w km 0+013 (kilometraż
 • rowu), położonego pomiędzy km 0+020 a km 0+062 zapory,
 • Budowa rowu opaskowego nr 2 o długości 49,2 m na prawym brzegu koryta
 • Malinówki z ujściem do potoku w km 2+950 (kilometraż koryta odpływowego  potoku Malinówka), położonego między km 0+076 a km 0+114 zapory,
 • Budowa, przebudowa, rozbudowa, rozbiórka rowów
 • Budowa przepustu P1 na rowie R5 w km 0+036 (kilometraż rowu R5) oraz w km 0+013 (kilometraż zjazdu)
 • Budowa dróg eksploatacyjnych oraz placów do zawracania i placu do obsługi Zbiornika
 • Budowa i rozbudowa zjazdów z włączeniem do drogi wewnętrznej oraz drogi gminnej
 • Budowa dwóch zjazdów do zbiornika szer. 3,0 m umocnionych klińcem kamiennym
 • Budowa ścianki szczelnej z grodzic stalowych zakończonej oczepem długości
 • 176,0 m wraz z drenażem na prawym brzegu czaszy zbiornika wzdłuż istniejącego parkingu przy osiedlu domów wielorodzinnych w km od 3+026 do  3+245 potoku Malinówka
 • Budowa ścianki szczelnej z grodzic stalowych zakończonej oczepem długości 44,0 m wraz z drenażem na prawym brzegu koryta potoku Malinówka od km  3+347 do km 3+366 potoku Malinówka oraz od km 0+006 do km 0+032 (kilometraż rowu R5)
 • Budowa, przebudowa, rozbiórka wylotów
 • Budowa nowych ogrodzeń
 • Kształtowanie czaszy suchego zbiornika w tym pozyskiwanie (pobór) gruntów przeznaczonych na budowę zapory i makroniwelacja terenu ze spadkiem 2,0 % w kierunku koryta potoku Malinówka w obszarze w pobliżu koryta potoku Malinówka od km 2+990 do km 3+504 (kilometraż przekładanego koryta w czaszy),
 •  Rozbiórka elementów betonowych, przepustów oraz ogrodzeń
 • Budowa schodów skarpowych
 • Budowa kontenera do obsługi zbiornika przy placu do zawracania na lewym przyczółku zapory w km 0+020 (kilometraż zapory) oraz w pobliżu lewego brzegu koryta potoku Malinówki w km 2+976 potoku
 • Budowa pomostu oraz rampy o całkowitej długości 9,5 m nad rowem R6 w km 0+043 (kilometraż rowu R6), w pobliżu prawego brzegu koryta potoku Malanówka w km 3+022 (kilometraż koryta dopływowego potoku Malinówka),
 • Budowa punktów pomiarowych poziomu wody w zbiorniku, wraz z urządzeniami kontrolno – pomiarowymi korpusu zapory i terenów przyległych do czaszy zbiornika

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach IV - VII SWZ

 

 

Informacje dodatkowe

Postępowanie zgodne ze standardami Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i oparte o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)  dla zamówień klasycznych tryb podstawowy bez negocjacji pn. Kontrakt „3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3”,  w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,  ujęty w Planie Realizacji Zamówień Projektu pod pozycją: 3A.2/3.1

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.05.2023 13:35:15
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 07.06.2023 14:46:09
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 23.06.2023 11:16:38
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 06.07.2023 09:43:52
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 25.07.2023 11:54:48
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 08.08.2023 09:45:49
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry