Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.37.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  26.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.05.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec.
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ;
– Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 6 do SWZ;
– Dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 2 do SWZ;
– Przedmiar robót – Załącznik Nr 3 do SWZ;
– Wzór umowy – Załącznik Nr 4 do SWZ;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę na obiektach hydrotechnicznych, (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie której wykonano budowę, remont lub konserwację konstrukcji stalowej, w której wartość tych prac wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres robót, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości poszczególnych robót potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:
• dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i  skieruje do jego realizacji w charakterze kierownika robót budowlanych osobę lub osoby posiadające kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. 2019 poz.1186 z póź. zm.), tj.: osobę lub osoby posiadającą/ce uprawnienia budowlane do kierowania budową/robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie dla budowli hydrotechnicznych, melioracyjne bez ograniczeń, konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie bez ograniczeń w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami posiadającymi uprawnienia do  wykonywania prac podwodnych: tj. nurka I klasy (ustawa z dnia 17 października 2003 r.  o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U.2021.612 t.j.)

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z  wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna jest obowiązkowa. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty  po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej.

I. Wizja  lokalna odbędzie się w dniu 18.05.2023 o godzinie: 10:00
Miejsce odbycia wizji lokalnej: Zbiornik Wodny Czaniec,
ul. Krakowska, 43-353 Porąbka
Osoba kontaktowa: Kierownik Zbiornika Wodnego w Czańcu – Andrzej Cader
Tel.: 665 650 052

II. Wizja  lokalna odbędzie się w dniu 23.05.2023 o godzinie: 10:00
Miejsce odbycia wizji lokalnej: Zbiornik Wodny Czaniec,
ul. Krakowska, 43-353 Porąbka
Osoba kontaktowa: Kierownik Zbiornika Wodnego w Czańcu – Andrzej Cader
Tel.: 665 650 052

Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wizja lokalna odbędzie się w terminach i w miejscu wskazanym powyżej. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na własny koszt. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dokonania wizji lokalnej w innych terminach niż wskazanych powyżej. Z  odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry