Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej” – w ramach POIiŚ 2014-2020 „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW WP w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.31.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.05.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  02.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.06.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. „Wykonanie audytów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, służących realizacji zadań publicznych PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej” jest wykonanie kompletnych audytów efektywności energetycznej budynków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi, zawierających analizę zużycia energii oraz określających stan techniczny obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, zawierających wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, a także oceny ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Zamówienie zostało podzielone na 9 części: 

Część 1 – 5 budynków będących w administracji PGW WP RZGW w Gdańsku

Część 2 – 6 budynków będących w administracji PGW WP RZGW w Gliwicach

Część 3 – 17 budynków będących w administracji PGW WP RZGW w Krakowie

Część 4 – 12 budynków będących w administracji PGW WP RZGW w Krakowie

Część 5 – 4 budynki będące w administracji PGW WP RZGW w Poznaniu

Część 6 – 1 budynek będące w administracji PGW WP RZGW w Rzeszowie

Część 7 – 3 budynki będące w administracji PGW WP RZGW w Szczecinie

Część 8 – 9 budynków będących w administracji PGW WP RZGW w Warszawie

Część 9 – 12 budynków będących w administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do  unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeśli środki, jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane w całości lub w części. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania z ww. przesłanki na każdym jego etapie i w odniesieniu zarówno do wybranych jak i wszystkich części zamówienia. W przypadku przyznania środków niepozwalających na sfinansowanie wszystkich części zamówienia, Zamawiający dokona wyboru części zamówienia  podlegających unieważnieniu.  Wybór części, w odniesieniu do których nastąpi unieważnianie, jest wyłączną kompetencją Zamawiającego i nie wymaga uzasadnienia. Wykonawca nie posiada uprawnienia do wysuwania względem Zamawiającego żądania podjęcia działań mających na celu pozyskanie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu, w tym w szczególności zwrot kosztów odbycia wizji lokalnej oraz kosztów kalkulacji i sporządzenia oferty, co – poprzez fakt udziału w postępowaniu  - Wykonawcy akceptują bez zastrzeżeń.

Branże CPV

 • 71314300-5 - Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.05.2023 15:12:10
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry