Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Łoknica poprzez naprawę 2 jazów w km 18+816 i 27+269 na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.32.2023.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.05.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje naprawę budowli piętrzących  szt. 2, w tym:
- wykonaniu grodzy ziemnych na ponurze i poszurze jazu, z gruntu dowiezionego z rozbiórką po zakończeniu robót,
- odwodnienie terenu podczas prowadzenia prac remontowych,
- naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych poprzez skucie skorodowanego  betonu i  uzupełnienie ubytków betonu,
- oczyszczanie koryta rzeki  z namułów w obrębie budowli,
- wykonanie palisady z kołków drewnianych,
- wykonanie opasek z kiszki faszynowej,
- umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym na podkładzie z geowłókniny,
- ręczne oczyszczenie elementów betonowych z osadów,
- demontaż zasuw dwudzielnych ślizgowych i ręcznych mechanizmów wyciągowych,
- montaż barierek stalowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne  elementów stalowych,
- formowanie i zagęszczenie nasypów z dowiezionej ziemi,
- wykonanie i założenie szandorów z bali drewnianych,
- zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie,
na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bielsku Podlaskim, Zarządu Zlewni w Białymstoku, gm. Czyże, Bielsk Podlaski.

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.06.2023 15:05:45
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił informację o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Załączniku nr 3 do SWZ - Wzór kalkulacji ofertowej oraz Przedmiarze.
 • 16.06.2023 11:15:48
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 10.07.2023 14:49:30
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

POL-KOP SERWIS Waldemar Krentowski

Kopisk 28
16-002 16-002 Dobrzyniewo Duże

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry