Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa napędów mechanicznych upustów dennych oraz zasuw przelewów powierzchniowych na zbiorniku Chańcza

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.36.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  13.06.2023 10:30
 • Termin otwarcia ofert
  13.06.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa napędów mechanicznych upustów dennych oraz zasuw przelewów powierzchniowych na zbiorniku Chańcza”.

Zakres zamówienia został podzielony na zamówienie podstawowe  (gwarantowane) oraz zamówienie udzielane w ramach prawa opcji  (fakultatywne):

 1. przedmiotem zamówienia podstawowego jest modernizacja spustów dennych na rurociągach S1 z rurociągiem DN 400, S2, S3, S4, S5, S6, modernizacja rurociągu DN 100, wykonanie instalacji elektrycznej, AKPIA CCTV, 
 2.  zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje modernizację spustów dennych na rurociągach S7 i S8 oraz wykonanie modernizacji hali zasuw

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie określonych robót budowlanych, robót towarzyszących, tymczasowych oraz wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia, wykonania prac montażowych oraz dokonania dostaw oraz spełnienia określonych przez zamawiającego wymogów realizacji zadania, w tym w szczególności:

 1. wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,
 2. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
 3. zapewnienia kierownika budowy oraz kierownika robót posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniających postawione przez Zamawiającego wymagania,
 4. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, a użyte materiały muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych, a także wymagania norm powołanych w treści załączników do niniejszej SWZ lub innych norm równoważnych
 5. utrzymywania porządku na terenie budowy oraz gromadzenia, usuwania i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na własny koszt zaplecza budowy
 7. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,
 8. zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy,
 9. natychmiastowego wykonania zabezpieczeń w przypadku groźby katastrofy i zniszczeń,
 10. zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji umowy posiadały odpowiednie badania lekarskie oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia, a także, aby były one wyposażone w wymagane środki ochrony osobistej, w tym kaski, ubrania ochronne, jak również odpowiednie narzędzia;
 11. naprawienia na własny koszt wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub podmiotów, za pomocą których realizuje przedmiot umowy i zwolnienia z odpowiedzialności w tym zakresie Zamawiającego,
 12. udziału w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji umowy.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna

 1. Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
 2. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
 3. Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp.  
 4. Zamawiający nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej.  Celem odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin odbycia wizji z pracownikami PGW WP. Zamiar odbycia wizji wykonawca zobowiązany jest zgłosić poprzez platformę zakupową wraz ze wskazaniem proponowanej daty i godziny odbycia wizji. Wykonawca może udać się na miejsce odbycia wizji  po potwierdzeniu zaproponowanego terminu przez Zamawiającego, lub – wyznaczeniu innego terminu.  
 5. Celem zapewnienia, by informacje pozyskane podczas wizji lokalnej zostały wykorzystane w toku sporządzenia oferty, Wykonawca może odbyć wizję lokalną najpóźniej na 72 godz. przed upływem terminu składania ofert. Po upływie tego terminu wizje lokalne nie będą realizowane.
 6. Wizja odbędzie się w miejscu planowanych  do realizacji robót objętych dokumentacją.
 7. Obecny na wizji lokalnej pracownik Zamawiającego nie udziela żadnych odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące warunków zamówienia. Rolą pracownika Zamawiającego jest udostępnienie obiektu objętego wizą oraz sporządzenie protokołu z wizji.

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w   wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.05.2023 13:58:56
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
 • 02.06.2023 15:28:30
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści SWZ dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie zakupowej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry