Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap III (2 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.40.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  06.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.06.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap III. Zadanie zostało podzielone na 2 części:

 • Część I - Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+060 - nr 5
 • Część II - Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+150 - nr 6

Przedmiotem zamówienia dla Części I jest wykonanie remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+060 - nr 5. Istniejąca zapora z uwagi na wielokrotne przejście wód powodziowych i wezbraniowych uległa uszkodzeniu. W związku z nieodpowiednim stanem technicznym przedmiotowej zapory została wydana decyzja nr 67/22 z dnia 20.05.2022 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazująca usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej nr 5 na potoku Leśnianka w km 1+060.

Przedmiotem zamówienia dla Części II jest wykonanie remontu zapory przeciwrumowiskowej w km 1+150 nr 6 na pot. Leśnianka w msc. Żywiec. Istniejąca zapora   z uwagi na wielokrotne przejście wód powodziowych i wezbraniowych uległa uszkodzeniu. W związku z nieodpowiednim stanem technicznym przedmiotowej zapory została wydana decyzja nr 72/22 z dnia 13.06.2022 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazująca usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+150.

Przed rozpoczęciem prac wskazanych w umowie Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób sprawujących nadzór przyrodniczy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył:

Dla części 1) co najmniej 1 zadanie o wartości minimum 80 000 zł brutto polegające na remoncie lub budowie lub modernizacji zabudowy regulacyjnej na rzekach lub potokach w zakresie którego wykonano roboty betonowe na urządzeniach wodnych lub obiektach hydrotechnicznych (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

Dla części 2) co najmniej 1 zadanie o wartości minimum 300 000 zł brutto polegające na remoncie lub budowie lub modernizacji zabudowy regulacyjnej na rzekach lub potokach w zakresie którego wykonano roboty betonowe na urządzeniach wodnych lub obiektach hydrotechnicznych (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikację i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to jest osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  bez ograniczeń lub melioracyjne bez ograniczeń lub konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotą budowlaną musi przynależeć do własności izby samorządu zawodowego i być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami SWZ i załacznikami do SWZ.

Branże CPV

 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry