Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.46.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.05.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  05.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.06.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie”. Zamówienie składa się z zakresu podstawowego oraz z prawa opcji.

Zamówienie podstawowe, będzie obejmowało następujący zakres prac:

- przygotowanie ekspertyz w celu dokonania zgłoszenie do RDOŚ z art. 118- 15 szt.;

- wsparcie przyrodnicze w zakresie prowadzenia prac terenowych, w tym pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi – 35 szt.

W ramach zamówienia przewiduje się skorzystanie Zamawiającego z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu ilości: 

- przygotowanych ekspertyz w celu dokonania zgłoszenie do RDOŚ z art. 118

- wsparcia przyrodniczego w zakresie prowadzenia prac terenowych, w tym pełnienie kontroli nad wykonywanymi pracami utrzymaniowymi oraz nad pracami polegającymi na usuwaniu skutków powodzi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi

oraz wykonaniu:

- wniosków o zwolnienie z zakazów ochrony gatunkowej (decyzje derogacyjne) do RDOŚ/GDOŚ 

- wniosków o uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań.

Zlecenie prawa opcji może nastąpić do maksymalnie 84% wynagrodzenia Wykonawcy brutto

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby posiadające następujące kwalifikacje i doświadczenie, konieczne do realizacji zamówienia tj:

- koordynator ds. inwentaryzacji i wsparcia przyrodniczego - osoba ta powinna posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony środowiska o specjalności przyrodniczej (biologia, zoologia, ochrona środowiska lub pokrewne) oraz wykazać, że pełniła co najmniej 2 nadzory przyrodnicze oraz zrealizowała co najmniej 2 inwentaryzacje w zakresie herpetologii/ ichtiologii

- specjalista ichtiolog – osoba ta powinna posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologii, zoologii lub rybactwa oraz wykazać, że wykonywała co najmniej 2 inwentaryzacje w dziedzinie ichtiologii

- specjalista dendrolog – osoba ta musi powinna posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie biologia lub botanika lub leśnictwo oraz wykazać, że wykonywała co najmniej 2 inwentaryzacje w dziedzinie dendrologii

- specjalista malakolog - osoba ta powinna posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie biologia/zoologia oraz wykazać, że wykonywała co najmniej 2 inwentaryzacje dot. występowania skójki gruboskorupowej (unio crassus) w rzekach lub potokach lub była ona autorem co najmniej 1 publikacji w zakresie występowania skójki gruboskorupowej w ciekach wodnych

- specjalista entomolog - osoba ta powinna posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie biologia, leśnictwo oraz wykazać, że wykonywała co najmniej 2 inwentaryzacje w dziedzinie entomologii 

- specjalista chiropterolog (specjalista od nietoperzy) osoba ta powinna posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie biologia, zoologia lub leśnictwo oraz wykazać, że wykonywała co najmniej 2 inwentaryzacje dot. występowania nietoperzy

- specjalista ornitolog - osoba ta powinna posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia, zoologia lub leśnictwo oraz wykazać, że wykonywała co najmniej 2 inwentaryzacje w dziedzinie ornitologii 

- specjalista herpetolog (specjalista od płazów i gadów) - osoba ta powinna posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie biologia, zoologia oraz wykazać, że wykonywała co najmniej 2 inwentaryzacje w dziedzinie herpetologii

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji za wyjątkiem specjalizacji herpetologa

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotów, o których mowa w 7.3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił te podmioty lub podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo, - wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 SWZ 7.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1do SWZ. 

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w §10 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

brak

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry