Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu: Część 1 - Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane Część 2 – Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, miasto Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.47.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  05.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.06.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu obejmująca następujące części zamówienia:
Część 1 - Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego  Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane.
Część 2 – Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, miasto Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów.
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
– Opis przedmiotu zamówienia (właściwy dla każdej części zamówienia) – Załącznik  Nr  1 do SWZ;
– Kosztorys ofertowy dla części 1 – Załącznik Nr 4a do SWZ;
– Kosztorys ofertowy dla części 2 – Załącznik Nr 4b do SWZ;
– Wzór umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ;
Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania określonych w wytycznych wykonania i odbioru prac, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace, tj. legitymować się aktualnymi szkoleniami z zakresu BHP i ochorny przeciwpożarowej (Ppoż.).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla części 1 i 2

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) w zakresie prac utrzymaniowych, udrożnieniowych, konserwacyjnych, lub związanych z modyfikacją lub rozbiórką tam bobrowych w obrębie rzeki lub cieku.

 

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z  wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 10 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry