Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont budynku administracyjnego SW Dwory

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.42.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku administracyjnego  Stopnia Wodnego Dwory w miejscowości Dwory Drugie ul. Oświęcimska 74. 

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, dach dwuspadowy pokryty blachodachówką. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne, na pierwszym piętrze pomieszczenia socjalne dla pracowników i magazynowe wraz z archiwum dokumentów. Klatka schodowa żelbetowa.

Główne parametry:
Kabatura 908,00 m3
Powierzchnia zabudowy 105,80 m2
Powierzchnia użytkowa 190,00 m2

Prace remontowe dla doprowadzenia budynku do należytego stanu techniczne obejmują: 

1. wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu,
2. wymiana nawierzchni zewnętrznych ciągów pieszych i balkonów, 
3. czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej wraz z innymi robotami towarzyszącymi, 
4. wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 
5. wymiana instalacji elektrycznej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolność techniczna lub zawodowa:

a) warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie remontu ogólnobudowlanego lub przebudowy budynków biurowych, budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

b) dysponuje co najmniej osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U.  2023 r., poz. 682 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i ktora jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.06.2023 12:58:32
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
 • 11.07.2023 16:09:02
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry