Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kumiałka poprzez naprawę jazu w km 1+742 na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.33.2023.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  26.05.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  26.06.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.06.2023 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kumiałka poprzez naprawę jazu w km 1+742 na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie.

​​​​​​​2. Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie i rozbiórka grodzy z worków z piaskiem;

- Usunięcie humusu ze skarp nasypów;

- Zabezpieczenie prawej skarpy na wypadzie jazu trzema rzędami gabionów;

- Wykonanie podłoża betonowego pod konstrukcję gabionową;

- Umocnienie nasypu geosyntetykiem;

- Zabezpieczenie lewej skarpy na wypadzie jazu materacem gabionowym;

- Wykonanie stopy skarpy nasypu jako palisady z kołków;

- Wykonanie narzutu kamiennego luzem  w celu podparcia palisady od strony wody;

- Formowanie i zagęszczanie nasypów posadowionych poniżej terenu w gruncie niespoistym;

- Umocnienie lewej skarpy za materacem gabionowym i nasypu na prawej skarpie poprzez wykonanie narzutu z kamienia polnego w płotkach plecionych;

- Humusowanie skarp;

- Wykonanie palisady z kołków w poprzek koryta;

- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z kamienia ciężkiego/średniego;

-U mocnienia żelbetowe skarp na ponurze jazu;

- Wykonanie palisady z kołków u podstawy płyt żelbetowych.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 ZŁ

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Roboty ziemne Marzena Grom

Gajowa 9 /8
19-100 Mońki

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry