Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonaniu dokumentacji branżowej wraz z wykonaniem rozdziału gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego dla Stacji Pomp „Olszynka” zlokalizowanej na dz. 322/3 przy ulicy Olszyńskiej 41A w Gdańsku

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Sucha 12
80-531 Gdańsk
tel.(58) 343 22 54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.281.201.2020.ZZ.G
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.06.2020 14:00
 • Termin złożenia oferty
  23.06.2020 23:55

Opis przedmiotu zamówienia

opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Zamawiający:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku ul. Sucha 12. 
 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz instalacyjne mające na celu realizację zadania polegającego na: wykonaniu dokumentacji branżowej wraz z wykonaniem rozdziału gniazda wodomierzowego i montaż wodomierza równoległego dla Stacji Pomp „Olszynka” zlokalizowanej na dz. 322/3 przy ulicy Olszyńskiej 41A w Gdańsku. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z warunkami technicznymi NR SNG/EBS-T/W-U/69A/2019/AKP z dnia 10.10.2019 r. wydanymi przez SAur Neptun Gdańsk S.A.  80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46 - w załączeniu.
 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. Wykonanie dokumentacji technicznej w tym:
 • Wykonanie projektu technicznego
 • Zatwierdzenie projektu
 • Dokonanie uzgodnień z  Firmą  SAUR NEPTUN GDAŃSK  S.A
 • Uzyskanie pozwolenia od Firmy SAUR NEPTUN GDAŃSK  S.A na wykonanie niezależnego gniazda wodomierzowego w istniejącej studni wodomierzowej.
  1.  Roboty budowlane:
 • Wycięcie asfaltu
 • Rozebranie podbudowy betonowej
 • Częściowy demontaż ogrodzenia wraz z demontażem skrzydła bramy wjazdowej
 • Wykonanie wykopu oraz szalunków zabezpieczających  głębokość wykopu około 4m
 • Wykonanie otworu technologicznego w istniejącej studni wodomierzowej
 • Montaż tulei osłonowej
 • Demontaż istniejącego wodomierza
 • Wykonanie nowo projektowanego gniazda wodomierzowego
 • Dokonanie podziału na budynek mieszkalny i stację pomp
 • Montaż dodatkowego wodomierza dla budynku stacji
 • Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem
 • Wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię asfaltową
 • Montaż uprzednio częściowo zdemontowanego ogrodzenia wraz ze skrzydłem bramy wjazdowej
 1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.
 2. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane  z wszelkimi robotami.
 3. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
 4. Wszelkie  prace  na  i  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektów  należy  wykonać  w  uzgodnieniu  z właścicielami lub administratorami tych obiektów.
 5. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 r.
 6. Rozliczenie nastąpi po odebraniu robót na podstawie protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, przedstawiciela SAUR NEPTUN GDAŃSK  S.A  i Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiajacy odstępuje od określenia warunków.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiajacy odstępuje od określenia warunków.

Warunki realizacji umowy

Warunki zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

VIABET Sp. z o.o

Lęborska 6A
83-340 Sierakowice

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry