Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi serwisowe i konserwacyjne systemów aparatury kontrolno-pomiarowej SW Włocławek w podziale na 3 części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.40.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.05.2023 19:00
 • Termin składania ofert
  09.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.06.2023 08:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe i konserwacyjne systemów aparatury kontrolno – pomiarowej SW Włocławek. Zamówienie podzielone jest na części i dotyczy w szczególności:

- utrzymania w pełnej sprawności technicznej automatycznego systemu technicznej kontroli zapór Stopnia Wodnego we Włocławku poprzez konserwację i nadzór nad systemem komputerowym, urządzeniami przekazującymi i gromadzącymi dane oraz czujnikami zbierającymi informację o stanie technicznym obiektu.

- jednokrotnego przeglądu i obsługi serwisowej 18 stacji systemu   alarmowania i ostrzegania wykazanych w tabeli nr 1 oraz rysunku nr 1. ; zapewnienia pełnej sprawności eksploatacyjnej zainstalowanych urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania na wypadek awarii Stopnia Wodnego  we Włocławku (4 stacje bazowe, 12 stacji terenowych, 2 stacje semaforowe) w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.

- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej systemu kamer CCTV Stopnia Wodnego we Włocławku pod adresem 87-800 Włocławek ul. Płocka 171 PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, Obiekt Hydrotechniczny Włocławek  poprzez konserwację urządzeń tj. kamery, rejestratory obrazu itp.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy przedmiotowego postęowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy przedmiotowego postęowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca  w zależności od części na którą składa ofertę, musi wykazać się:

a/wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy   w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia (tj. usługi, kontraktu, umowy) trwającego co najmniej 3 miesiące, obejmującego swym zakresem sprawdzanie prawidłowości wskazań lub/i montaż lub/i regulację lub/i serwis

- dla części nr 1 : systemów aparatury kontrolno pomiarowej lub aparatury systemu technicznej kontroli zapór zbiorników wodnych,

- dla części nr 2:  systemów alarmowania zagrożenie chronionych osób i mienia,

 przez okres min. 3 m-cy w ramach jednego kontraktu.

- dla  części nr 3: systemów alarmowania zagrożenie chronionych osób i mienia lub/i serwis telewizji przemysłowej (CCTV).

b/  ( dotyczy tylko części nr 1 ) dysponowaniem:

- co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV E (Eksploatacja) w zakresie: sieci, urządzenia i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1 kV D (Dozór) w zakresie: sieci, urządzenia i instalacje do 1kV, zespoły prądotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym.

Uwaga: Wykonawca musi dysponować minimum 2 osobami, nawet w sytuacji, gdy którakolwiek przedstawionych przez niego osób posiada świadectwa kwalifikacyjne zarówno na stanowisku eksploatacji jak i dozoru

c/ ( dotyczy tylko części nr 3 ) dysponowaniem:

- co najmniej 1 osobą posiadająca wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego.

Uwaga: Osoba posiadająca wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego musi być bezpośrednio zaangażowana w realizację zamówienia tj. eksploatację, konserwację i naprawy systemu kamer CCTV Stopnia Wodnego we Włocławku oraz montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia. Oznacza to że będzie bezpośrednio skierowana do realizacji jak i nadzoru wszystkich prac.

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

2.2. oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności,
o których mowa w pkt 4.9 SWZ, zatrudnionych na umowę o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Informacje dodatkowe

W ramach części 1 tj. Wykonanie prac serwisowych i utrzymanie sprawności eksploatacyjnej systemu ASTKZ Stopnia Wodnego we Włocławku

1. Wykonawca w ramach serwisu dokona instalacji urządzenia typu firewall dla poprawy bezpieczeństwa sieci urządzenia. W/w urządzenie zostanie dostarczone przez Zamawiającego lub Zamawiający skorzysta w tym zakresie z prawa opcji przewidzianego w dokumentach zamówieniowych;

2. Wykonawca w ramach serwisu zainstaluje czujnik poziomu wody progowej tj. poziomu zwierciadła wody na akwenie pomiędzy jazem a progiem podpiętrzającym dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku, w terminie nie później niż 90 dni od daty zawarcia umowy.

Zakres oraz skala prac zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części i szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

 

Zamawiający przewiduje w ramach części 1 zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 441 Ustawy Pzp.

3.Wykonawca w ramach zamówienia objętego prawem opcji dokona zakupu i dostawy urządzenia typu firewall do poprawy bezpieczeństwa sieci urządzenia o poniższych parametrach technicznych:

1/ Router, posiadający przynajmniej 2 porty WAN i 5 portów LAN(każde przepustowość przynajmniej 1Gbps)

2/ Możliwość konfiguracji VLAN

3/ Możliwość tworzenia połączeń tuneli IPSec VPN (min 50)

- jednoznaczne identyfikowanie logowanych użytkowników

- historia logowań do VPN

4/ Usługi dotyczące bezpieczeństwa:

- IPS (o przepustowości >1Gbps)

- ochrona AntyMalware - sygnatury antywirusowe (aktualizowane przez 1 rok przynajmniej raz w tygodniu, detekcja botnet, wykrywanie niepożądanych treści na stronach www)

- możliwość inspekcji pakietów SSL (o przepustowości >500Mbps)

- filtrowanie dostępu na podstawie danych geoip

4. Termin wykonania zadania dodatkowego objętego prawem opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, w przypadku kiedy dostarczone przez Zamawiającego urządzenie nie będzie spełniało wymogów technicznych aktualnego systemu

5. Gwarancja dla zadania dodatkowego

Wykonawca udzieli minimum rocznej gwarancji na urządzenie.

Branże CPV

 • 50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.06.2023 15:29:23
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono w formie załącznika wyjaśnienia do SWZ.
 • 06.06.2023 06:57:23
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 10.07.2023 22:37:37
 • Anna Muszalska

 • informacja o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry