Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r16525,Przeprowadzenie-przegladow-budowlanych-rocznych-i-piecioletnich-oraz-kontroli-st.html
26.02.2024, 22:13

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeprowadzenie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich oraz kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 73 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.35.2023.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  27.06.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2023r. poz.682) na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku.

2. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą która posiada następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
 • Osoba wskazana do wykonania zamówienia posiada uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto polegającej na sporządzeniu przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

UWAGA:

 • Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
 • Wykazane doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych do dnia upływu terminu składania ofert
 • Doświadczenie przy opracowywaniu przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000,00 zł, 

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.06.2023 11:43:58
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • 27.06.2023 13:21:14
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 24.07.2023 13:20:31
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Navpro Sp Z.oo.

Myśliwska 73c /7
80-283 Gdańsk

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.