Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa stopnia na rz. Wolbórce w km 24+955 w msc. Drzazgowa Wola

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.511964951
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.42.2023/ZZPT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.06.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane rzece Wolbórce w km 24+955
  w miejscowości Drzazgowa Wola polegające na naprawie stopnia wodnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zakres prac, opis przedmiotu zamówienia zawiera  Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty polegającej na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie lub naprawie budowli hydrotechnicznych, o wartości jednej roboty nie mniej niż 50 000,00 zł. brutto. 

 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) w specjalności:

a)      inżynieryjnej hydrotechnicznej lub

b)     konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub

c)      wodno-melioracyjnej lub

d)     konstrukcyjno-budowlanej nabytej przed 25 września 2014r. lub

e)     konstrukcyjno-budowlanej  pod warunkiem, że obejmowały swoim zakresem obiekty    
         melioracji wodnych lub budownictwa hydrotechnicznego lub inżynierii i gospodarki wodnej,

f)   inne, które obejmowały swoim zakresem obiekty budowlane gospodarki wodnej i melioracji    
         wodnych wydanymi na podstawie odpowiednich przepisów Prawa budowlanego.

Kserokopie wyżej wymienionych uprawnień wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wskazane powyżej i odpowiada za prawidłowe wykonanie robót.  

Warunki realizacji umowy

  1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
   do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
  2. Wykonawca akceptuje treść projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w  § 14  Załącznik nr 6 do SWZ.
  4. Na podstawie art. 433 ustawy Pzp, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.06.2023 12:49:48
 • Kamil Michalski

 • Zamawiający informuje o terminie związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu
 • 22.06.2023 15:29:57
 • Kamil Michalski

 • Działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
 • 14.07.2023 10:53:59
 • Kamil Michalski

 • Zamawiający informuje o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MER-ROL WOJCIECH WERŁOS KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACYJNYCH

wieś Zarzęcin 10
26-341 Zarzęcin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry