Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie potoków na terenie NW Nowy Sącz: Biczyczanka, Kraśnianka, Szymanowianka, Niskówka, Wielkopolanka, Elektrodowy, Szczubanowski, k/Betoniarni, BN w Zabrzeży

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.50.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.06.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udrożenienie potoków na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Sącz: Biczyczanka, Kraśnianka, Szymanowianka, Niskówka, Wielkopolanka, Elektrodowy, Szczubanowski, k/Betoniarni, BN w Zabrzeży. Działania będą polegać na wykoszeniu skarp, wycince przerostów, usunięciu namułów, które nagromadziły się na skarpach powodując zmniejszenie przepustowości, w miejscach gdzie stwierdzono spłynięcia skarp konieczne jest ich profilowanie dla przywrócenia pełnego przekroju regulacyjnego. W korytach uformowanych każde zmniejszenie przepustowości koryta grozi przelaniem się wody i podtopieniami terenów mieszkalnych.

2. Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego – m.in. koparki kołowej podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia materiału pochodzącego z wykopu w obrębie namułów rzecznych oraz ręcznie (w trudno dostępnych miejscach). Po zakończeniu robót teren w obrębie potoków zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

3. Inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania opisanych prac do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jest w posiadaniu Postanowień o niewniesieniu sprzeciwu, które zawiera Załącznik Nr 14 do SWZ.

4. Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy nad realizacją usługi przez cały okres prowadzenia prac, zgodnie z treścią zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Krakowie. Szczegółowy zakres zadań pełnionych w ramach nadzoru przyrodniczego został określony w §11 – wzoru umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ.

5. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ), Wzór umowy (Załącznik Nr 2 do SWZ), Kosztorys ofertowy (Załącznik Nr 3 do SWZ).

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę lub wykonał 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa (robota budowlana obejmująca prace wymagane niniejszym warunkiem) ta została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona), wykonaną na rzekach lub potokach o wartości wykonanych prac nie niższej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), której elementem było wykonanie mechanicznego udrożnienia rzeki lub potoku.
UWAGA! Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli usługa będzie wykonana jako usługa niezależna w ramach umowy o wykonanie usługi lub jako prace wykonywane w ramach umowy o roboty budowlane.
W przypadku, gdy w ramach wykazanego zamówienia realizowany był szerszy zakres usług niż ten określony powyżej, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości usługi wykonywanej na rzekach lub potokach o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, której elementem było wykonanie mechanicznego udrożnienia rzeki lub potoku, potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje, konieczne do należytego wykonania zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), to jest: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub uprawnienia melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

1. Termin wykonania zadania: zakończenie do 7 tygodni od podpisania umowy.
2. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie:
-art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022, poz. 835)
- art. 5k Rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu:
1.Oświadczenie wykonawcy/podmiotu trzeciego o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ,
2.Oświadczenie wykonawcy/podmiotu trzeciego o aktualności informacji zawartych a oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
3.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
4.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
5.Oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

III. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed składaniem ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem informacji dotyczących ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeśli wykonawca a przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 12 do SWZ.
2.Wykaz osób, w którym Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót, zawierając informacje dotyczące jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do należytego wykonania zamówienia publicznego a także podstawę do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 13 do SWZ.

IV. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium do postępowania.

V. Szczegółowe informacje dotyczące procedur postępowania zostały zawarte w SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.07.2023 09:06:48
 • Magdalena Trzópek

 • W związku ze zmianą treści SWZ zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
 • 21.07.2023 13:18:23
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
 • 25.08.2023 15:34:20
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

F.U.H.P. "AQUA-EKO" Stanisław Brzęk

Wojakowa 248
32-862 Porąbka Iwkowska

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry