Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap IV

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.55.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap IV.
Zadanie zostało podzielone na 4 części.

Część I – Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Żylica w km 5+860
w m. Rybarzowice gm. Buczkowice

Część II – Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Isepnica w km 2+260
w m. Międzybrodzie Żywieckie, gm. Czernichów

Część III – Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Nickulina w km 1+525 w m. Rajcza, gm. Rajcza

Część IV – Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bystra (Złatna) w m. Złatna gm. Ujsoły

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy (tożsamy dla wszystkich  części) – Załącznik Nr 1 do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 – Załącznik Nr 2a do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 – Załącznik Nr 2b do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 – Załącznik Nr 2c do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 – Załącznik Nr 2d do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części nr 1 - Załącznik nr 4a do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części nr 2 - Załącznik nr 4b do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części nr 3 - Załącznik nr 4c do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części nr 4 - Załącznik nr 4d do SWZ

– STWiOR dla części nr 1, 2, 3 oraz 4 – Załącznik nr 12 do SWZ

– Mapki orientacyjne dla części nr 1, 2, 3 oraz 4 – Załącznik nr 13 do SWZ

– Decyzje RDOŚ dla części nr 1, 2, 3 oraz 4 – Załącznik nr 14 do SWZ

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie każdej z części przedmiotu zamówienia.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.6.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Wzór umowy (tożsamy dla wszystkich części zamówienia)

Informacje dodatkowe

 • Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w zakresie każdej z części zamówienia.
 • Zamawiający dla każdej z części zamówienia wymaga wniesienia wadium.
  Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
 • W zakresie części nr 1: 5 300,00 PLN (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych).
 • W zakresie części nr 2: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
 • W zakresie części nr 3: 1 800,00 PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych).
 • W zakresie części nr 4: 6 900,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych).

Branże CPV

 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry