Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.III)

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.tel.
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  11.07.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.07.2023 12:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem”, które podzielono na 9 części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej jedno zamówienieo wartości co najmniej 70 000 zł brutto dla części nr 1, 6, 7, 8, 9 i o wartości co najmniej 40 000 zł brutto dla części nr 2, 3, 4, 5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7 ustawy Pzp. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.06.2023 10:19:52
 • Grzegorz Karczmarz

 • Czy w poniższym załączniku, nie wkradł się błąd? Został opublikowany do pobrania w formacie xml, a zawsze był w doc lub docx. Nie sposób go wypełnić.
  3_zalacznik_nr_3_JEDZ_WA_ROZ_2710_41_2023_ZZD.xml ?
  Zgodnie z pkt 9.17 SWZ oczekujemy Oświadczenia JEDZ wypełnionego przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: espd.uzp.gov.pl.
  Oświadczenie „JEDZ” stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
  1. Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: espd.uzp.gov.pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
  2. W tym celu należy podjąć następujące kroki:
  a) ze strony internetowej https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe na której udostępniony został SWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie "3_załacznik nr 3 JEDZ_WA_ROZ_2710_44_2023_ZZD_cz_I”, zapisać go na twardym dysku,
  b) wejść na stronę espd.uzp.gov.pl
  c) wybrać odpowiednią wersję językową,
  d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,
  e) zaimportować pobrany wcześniej plik,
  f) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),
  g) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 9.17 SWZ,
  3. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z Instrukcji jego wypełnienia zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
 • 30.06.2023 12:26:54
 • Grzegorz Karczmarz

 • Dzień dobry,

  Nie widzę w załącznikach formularza cenowego Struga Nowa Wieś, natomiast jest dwa razy opis przedmiotu zamówienia.

  Pozdrawiam
  Łukasz Świątkowski
  Załącznik nr 2a do SWZ Formularz cenowy do części 5- Struga Nowa Wieś został uzupełniony.

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.06.2023 10:35:49
 • Grzegorz Karczmarz

 • UWAGA! Zgodnie z pkt 9.17 SWZ oczekujemy Oświadczenia JEDZ wypełnionego przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: espd.uzp.gov.pl. Oświadczenie „JEDZ” stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi poniżej: 1. Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: espd.uzp.gov.pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 2. W tym celu należy podjąć następujące kroki: a) ze strony internetowej https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe na której udostępniony został SWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie "3_załacznik nr 3 JEDZ_WA_ROZ_2710_44_2023_ZZD_cz_I”, zapisać go na twardym dysku, b) wejść na stronę espd.uzp.gov.pl c) wybrać odpowiednią wersję językową, d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, e) zaimportować pobrany wcześniej plik, f) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza), g) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 9.17 SWZ, 3. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z Instrukcji jego wypełnienia zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
 • 11.07.2023 12:01:14
 • Grzegorz Karczmarz

 • Zamawiający tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185) informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 599.375,43 brutto PLN, na którą składa się kwoty za:
  Część 1 kwota 79.938,14 brutto PLN,
  Część 2 kwota 44.980,38 brutto PLN,
  Część 3 kwota 49.972,68 brutto PLN,
  Część 4 kwota 39.967,56 brutto PLN,
  Część 5 kwota 59.951,88 brutto PLN,
  Część 6 kwota 87.962,28 brutto PLN,
  Część 7 kwota 81.216,22 brutto PLN,
  Część 8 kwota 75.937,39 brutto PLN,
  Część 9 kwota 79.448,90 brutto PLN.
 • 11.07.2023 15:46:52
 • Grzegorz Karczmarz

 • Zamawiający tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185) przekazuje następujące informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Pismo w załączeniu.
 • 18.09.2023 11:15:07
 • Izabella Szum

 • Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zawiadamia, o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz unieważnienia części nr 3 postępowania.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD część nr 1
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM „Utrzymanie wód rzeki Rów R-1 w km 1+770 – 8+917

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD część nr 2
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Utrzymanie wód Rów Skrzeszewski w km 0+000 – 5+150

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD część nr 3
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU Utrzymanie wód rzeki Dzierząska (rz. Dzierżączka) w km 0+000 – 9+300

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD część nr 4
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU Utrzymanie rzeki Struga Baranowska w km 0+000 – 8+700

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD część nr 5
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU Utrzymanie rzeki Struga Nowa Wieś w km 0+000 – 10+300

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD część nr 6
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PUŁTUSKU Utrzymanie rzeki Pełta w km 0+000 – 51+101

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD część nr 7
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WYSZKOWIE Utrzymanie rzeki Fiszor Środkowy w km 3+500 - 4+400, 4+450 - 5+250, 5+860 -1 9+871

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD - część nr 8
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WYSZKOWIE Utrzymanie rzeki Fiszor Prawy w km 0+000 – 16+473

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD - część nr 9
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WYSZKOWIE Utrzymanie rzeki Fiszor Lewy w km 0+000 – 15+259

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry