Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Nowy Sącz

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.57.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Nowy Sącz.

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Część 1: Założenie książek obiektów budowlanych wraz z wykonaniem oceny stanu technicznego na terenie NW Grybów;

Część 2: Wykonanie przeglądu 5 letniego  na obiektach budowlanych na terenie
NW Muszyna wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Dla obu części zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzone dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane
w sposób należyty i prawidłowo ukończone) polegającą na sporządzeniu oceny i kontroli 5 - letniej stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego takiego jak wał przeciwpowodziowy, stopień wodny, jaz, zapora o wartości nie niższej niż 10 000,00 zł brutto.

 - Dla obu części zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby  realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze  zm.), tj.

a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
(bez ograniczeń) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie śródlądowych budowli hydrotechnicznych bądź obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, zrzeszoną we właściwej izbie samorządu zawodowego, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała
co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli (oceny) stanu technicznego budowli hydrotechnicznych,

b)   co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii, w zakresie wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,

c)    co najmniej 1 osobą posiadającego uprawnienia geologiczne kategorii VI. Kategoria ta powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023r. poz. 633) lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Branże CPV

 • 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.07.2023 07:08:14
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje wyjaśnienie treści SWZ oraz zmianę treści SWZ
 • 17.07.2023 09:18:51
 • Monika Kondracka

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 21.07.2023 12:46:19
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert
 • 24.07.2023 11:54:18
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert
 • 23.08.2023 12:38:51
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 23.08.2023 12:41:13
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Projekty Realizacje Geologiczne Geoglobal s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka

Rajska 2
43-602 Jaworzno

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry