Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Żywiec - etap II: Część 1- Wycinka drzew na terenie ZW Porąbka Część 2- Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu Część 3- Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.54.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  07.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.08.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Żywiec - etap II:

Część 1- Wycinka drzew na terenie ZW Porąbka

Część 2- Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu

Część 3- Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi, zawierające w swoim zakresie wycinkę i/lub pielęgnację drzew przy użyciu podnośnika montażowego lub metodą alpinistyczną za kwotę:

dla części 1 i 3: 30 000,00 zł brutto każda

dla części 2: 80 000,00 zł brutto każda.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane należycie;

b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osobę posiadającą uprawnienia do prac na wysokości na drzewach - pielęgnacja, sekcyjna ścinka drzew - drwal wysokościowy lub równoważne;

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 1 do SWZ

Informacje dodatkowe

WADIUM:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

W zakresie części nr 1: 1 600,00 PLN (słownie: tysiąc sześćset złotych złotych).

W zakresie części nr 2: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

W zakresie części nr 3: 1 300,00 PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych).

 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2 SWZ winien zostać złożony w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. 8.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 . W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr KR.ROZ.2710.54.2023, dot. części nr. ……”.

Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Dokument wadium lub dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp. 

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty numer rachunku, na który zostanie zwrócona kwota wadium. W przypadku braku podania tego numeru zamawiający zwróci wadium na rachunek, z którego ono wpłynęło.

W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty adres elektroniczny Wystawcy wadium (Gwaranta/Poręczyciela), na który to adres Zamawiający odeśle dokument wadium. Zamawiający zastrzega, że jakiekolwiek zapisy w dokumencie wadium określające szczególną procedurę jego zwrotu (np. za potwierdzeniem banku Zamawiającego) będą niewiążące i ustala, że dla skuteczności zwrotu wadium wystarczającym jest odesłanie dokumentu wadium na adres elektroniczny wystawcy.

Branże CPV

 • 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.07.2023 15:38:54
 • Magdalena Hajdecka

 • Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry