Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,Sporządzenie, opracowanie operatów rybackich dla obwodów rybackich -RZGW Białystok

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 73 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.38.2023.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.06.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  21.06.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostarczenie operatów rybackich  wraz z uzyskanymi pozytywnymi opiniami jednostki uprawnionej do opiniowania operatów rybackich, a także przeniesieniem praw autorskich w zakresie określonym niniejszym dokumentem oraz projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 • Osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum 5 operatów rybackich dla których uzyskano pozytywne opinie jednostki uprawnionej do opiniowania operatów rybackich 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

Branże CPV

 • 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2023 11:13:36
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 21.06.2023 13:37:52
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 10.07.2023 14:15:56
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Lokfish spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Witosa 1 /17
10-688 Olsztyn

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry