Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zdegradowanego umocnienia brzegowego Wyspy Spichrzów, położonego na działkach nr 173/1, 173/2 i 175, obręb 0099, jedn. ewid. 226101_1 Gdańsk oraz protokołu stanu technicznego i przydatności do użytkowania umocnień brzegowych Nowej Motławy i Kanału Łączącego

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Sucha 12
80-531 Gdańsk
tel.(58) 343 22 54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.281.198.2020.ZZG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.06.2020 15:00
 • Termin złożenia oferty
  24.06.2020 23:55

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

 

Opracowanie ekspertyzy  stanu technicznego zdegradowanego umocnienia brzegowego Wyspy Spichrzów,  położonego na działkach  nr 173/1, 173/2 i 175, obręb 0099, jedn. ewid. 226101_1 Gdańsk oraz protokołu stanu technicznego i przydatności do użytkowania umocnień brzegowych Nowej Motławy i Kanału Łączącego

 

 1. Opis zakresu zamówienia.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego nabrzeża żelbetonowego Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz protokołu stanu technicznego i przydatności do użytkowania umocnień brzegowych Nowej Motławy i Kanału Łączącego w ramach decyzji administracyjnej nałożonej przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

 1. Opis stanu istniejącego.

Nabrzeże żelbetonowe Wyspy Spichrzów w Gdańsku na odcinku długości około 5 m,na granicy działek 173/1, 173/2 i 175 oraz na całej długości obu brzegów Kanału Łączącego jest w złym stanie technicznym., powoduje degradacje obiektów sąsiadujących, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska. W związku z powyższym niezbędne jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznegoprzedmiotowego obiektu hydrotechnicznego ze wskazaniem sposobu jego naprawy.

 

 1. Zakres opracowania:

Ekspertyza stanu technicznego oraz protokół stanu technicznego i przydatności do użytkowania umocnień brzegowych Nowej Motławy i Kanału Łączącego powinny być sporządzone przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiednim zakresie (zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane).

Przedmiotowa usługa obejmuje:

 • lustrację podwodną nabrzeża wykonaną przez uprawnionego nurka;
 • geodezyjne sondowanie nabrzeża, wraz z sondowaniem grubości ścian nabrzeża;
 • określenie przyczyn degradacji  umocnień brzegowych;
 • wykonanie protokołu końcowego zawierającego, przyczyny zniszczenia umocnień, zalecenia projektowe wykonania robót budowlanych związanych z remontem zdegradowanego umocnienia (wraz z odpowiednimi rysunkami technicznymi i opisami);
 • sporządzenie protokołu oceny stanu technicznego
 • uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstąpił od określenia warunków

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający odstąpił od określenia warunków

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy do 20.07.2020 r. Warunki zostały określone we wzorze umowy załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj bez rejestracji

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponowne wysłanie linka aktywacyjnego Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry