Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap I

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.56.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  10.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.07.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap I.

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Część 1: Zasyp wyrw brzegowych na potoku Lipnik w km 4+600 - 6+000 w m. Lipnik;

Część 2: Zabezpieczenie dna i brzegów potoków bez nazwy w m. Kasina Wielka w km
0+045 - 0+240  os. Paluszki oraz w km   0+100 - 0+150  os. Wydry;

Część 3: Odcinkowe udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw brzegowych na potoku Krzyworzeka  w km 6+950-7+150 w m. Czasław;

Część 4: Odcinkowe udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw brzegowych na potoku Trzemeśnianka w km 6+660 - 9+400 w m. Poręba;

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

A) Dla Części 1: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i zakończona w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych w zakresie wykonania ubezpieczenia narzutem kamiennym o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.

B) Dla Części 2: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i zakończona w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych w zakresie wykonania ubezpieczenia narzutem kamiennym o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.

C) Dla Części 3: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i zakończona w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych w zakresie wykonania ubezpieczenia narzutem kamiennym o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto.

D) Dla Części 4: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana i zakończona w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) na rzekach, ciekach lub obiektach hydrotechnicznych w zakresie wykonania ubezpieczenia narzutem kamiennym o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.

Dla wszystkich części zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)  tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych lub uprawnienia melioracyjne lub konstrukcyjno - budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i  jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa która będzie pełnić funkcję Kierownika robót.

Warunki realizacji umowy

​​​​​​Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium
w kwocie:
Część nr 1 –  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
Część nr 2 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100);

Część nr 34 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);

Część nr 4 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
 

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.06.2023 10:58:13
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Wyjaśnienie treści SWZ
 • 29.06.2023 10:36:31
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Zawiadomienie o zmianie treści SWZ
 • 10.07.2023 14:30:28
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert
 • 17.07.2023 09:07:35
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
 • 20.07.2023 07:52:20
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 4
 • 20.07.2023 08:07:35
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 3
 • 22.08.2023 13:10:38
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Melioracyjno Budowlany "WiR" Wiesław Młynarczyk - Ryszard Biedroń

ul.Zygmunta Augusta 12
34-600 Limanowa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry