Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole okresowe budowli hydrotechnicznych wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie ZZ w Białystoku

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.39.2023.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą opracowującą kontrolę:
- posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu 1 usługi o wartości nie mniejszej niż:
 części 1: 30 000 zł brutto
 części 2 : 10 000 zł brutto
polegającej na sporządzeniu przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

UWAGA:
− Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
− Wykazane doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych do dnia upływu terminu składania ofert
− Doświadczenie osoby sporządzającej opracowanie przy opracowywaniu przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie
Część 1: 1 500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
Część 2: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych).

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.07.2023 11:18:43
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 20.07.2023 12:46:14
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 11.08.2023 13:17:12
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz. I
 • 11.08.2023 13:18:12
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz. II
 • 11.08.2023 13:20:14
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych - cieki na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych - Obiekt Hydrotechniczny Siemianówka i okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów hydrotechnicznych - Obiekt Hydrotechniczny Jazy Narwiańskie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry