Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Struga Przeździęcka, rzeki Struga Lejkowska i rzeki Stare Czajki poprzez naprawę czterech jazów w km 4+312, 4+331, 1+280 i 1+000 na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.40.2023.EP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.06.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  17.07.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.07.2023 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Struga Przeździęcka, rzeki Struga Lejkowska i rzeki Stare Czajki poprzez naprawę czterech jazów w km 4+312, 4+331, 1+280 i 1+000 na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

2. Zamówienie obejmuje: wykonanie usługi naprawy 4 jazów- naprawa jazu na rzece Struga Przeździęcka  w km 4+312, naprawa jazu na rzece Struga Przeździęcka w km 4+331, naprawa  jazu na rzece Struga Lejkowska w km 1+280, naprawa jazu na rzece Stare Czajki w km 1+000 na terenie działania Nadzoru Wodnego Szczytno na terenie gmin: Chorzele (pow. przasnyski, woj. mazowieckie), Wielbark (pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie), Świętajno (pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie).

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 ZŁ

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

AQUASTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Żurawia 71
15-540 Białystok

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry