Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Monitoring przedrealizacyjny w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny, fito- i zooplanktonu pozostających w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.platforma PGW WP
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.56.2023/JRP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.06.2023 22:00
 • Termin składania ofert
  03.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.07.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego (badania terenowe) w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny oraz analizy fitoplanktonu i zooplanktonu, pozostających w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo” oraz sporządzenie z monitoringu przedrealizacyjnego (badań terenowych) raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. oraz raportu doraźnego za miesiąc październik 2023 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego (badań terenowych) w okresie do 4 miesięcy, tj. 7 lipiec 2023 r. – październik 2023 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie z monitoringu przedrealizacyjnego (badań terenowych) sporządzenie raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r. ( 7 lipiec 2023 r. – wrzesień 2023 r.) oraz raportu doraźnego za miesiąc październik 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy przedmiotowego postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy przedmiotowego postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej jedno zadanie polegające na przyrodniczym monitoringu przedrealizacyjnym dla przedsięwzięć hydrotechnicznych lub innych przedsięwzięć obszarowych lub liniowych dotyczących monitorowanych powierzchni nie mniejszych niż 3000 ha, lub

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) maksymalnie 3 zadania polegające na przyrodniczym monitoringu przedrealizacyjnym dla przedsięwzięć hydrotechnicznych lub innych przedsięwzięć obszarowych lub liniowych dotyczących monitorowanych powierzchni o łącznej wielkości nie mniejszej niż 3000 ha

Warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

a) dysponuje co najmniej (1) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora badań, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Koordynatora badań w co najmniej 2 projektach, z których każdy polegał na wykonaniu inwentaryzacji lub monitoringu przyrodniczego w projektach typu greenfield, lub stanowiących przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagające zbadania i monitorowania przyrodniczego „stanu zerowego” przed rozpoczęciem inwestycji.

b) dysponuje co najmniej (1) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Specjalisty ds. GIS, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Specjalisty ds. GIS w co najmniej 2 projektach, z których każdy polegał na wykonaniu inwentaryzacji lub monitoringu przyrodniczego w projektach typu greenfield, lub stanowiących przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagające zbadania i monitorowania przyrodniczego „stanu zerowego” przed rozpoczęciem inwestycji.

c) dysponuje co najmniej (1) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję  Ornitologa, która  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Ornitologa w co najmniej 2 projektach, z których każdy polegał na wykonaniu inwentaryzacji lub monitoringu przyrodniczego w projektach typu greenfield, lub stanowiących przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagające zbadania i monitorowania przyrodniczego „stanu zerowego” przed rozpoczęciem inwestycji.

d) dysponuje co najmniej (1) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję  Hydrobiologa, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Hydrobiologa w co najmniej 2 projektach, z których każdy polegał na wykonaniu inwentaryzacji lub monitoringu przyrodniczego w projektach typu greenfield, lub stanowiących przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagające zbadania i monitorowania przyrodniczego „stanu zerowego” przed rozpoczęciem inwestycji

e) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję Fitosocjologa lub Botanika,  która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  pełniła funkcję Fitosocjologa lub Botanika w co najmniej 2 projektach, z których każdy polegał na wykonaniu inwentaryzacji lub monitoringu przyrodniczego w projektach typu greenfield, lub stanowiących przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagające zbadania i monitorowania przyrodniczego „stanu zerowego” przed rozpoczęciem inwestycji

 

 

Warunki realizacji umowy

Zakres praw i obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 441 ustawy PZP przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

Maksymalny zakres prawa opcji obejmuje prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego (badania terenowe) przez okres 3 miesięcy (listopad 2023 r., grudzień 2023 r., styczeń 2024 r.), sporządzenie 1 raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r., sporządzenie raportu rocznego za 2023 r. oraz sporządzenie raportu doraźnego za miesiąc listopad 2023 r. i miesiąc styczeń 2024 r.

Zakres prawa opcji w miesiącu listopadzie 2023 r. obejmuje realizację usługi polegającej na prowadzeniu monitoringu przedrealizacyjnego (badania terenowe) oraz sporządzenie raportu doraźnego za miesiąc listopad 2023 r., który będzie stanowił element składowy do sporządzenia raportu za IV kwartał 2023 r.

Zakres prawa opcji w miesiącu grudniu 2023 r. obejmuje realizację usługi polegającej na prowadzeniu monitoringu przedrealizacyjnego (badania terenowe) oraz wykonanie raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r., obejmującego miesiące: październik 2023 r. – grudzień 2023 r.

Zakres prawa opcji w zakresie raportu rocznego obejmuje sporządzenie z monitoringu przedrealizacyjnego Raportu rocznego za 2023 r.

Zakres prawa opcji w miesiącu styczniu 2024 r. obejmuje realizację usługi polegającej na prowadzeniu monitoringu przedrealizacyjnego (badania terenowe) oraz sporządzenie raportu doraźnego z monitoringu przedrealizacyjnego za miesiąc styczeń 2024 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji określono w załączniku nr 1 do SWZ

Branże CPV

 • 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Biuro Usług Przyrodniczych Bio-Ekspert Beata Studzińska

Widoń 1 /1
87-800 Włocławek

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry