Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.II)

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.tel.
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.45.2023/ZZD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  26.06.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2023 12:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem”, które  podzielono na 11 niżej wymienionych części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej: jedno zamówienie (o wartości co najmniej 40 000 zł brutto) obejmujące swym zakresem konserwację cieków lub wałów przeciwpowodziowych – jeśli oferta dotyczy jednej z części zamówienia nr 4, 5, 7, 8, 9, 10 jedno zamówienie (o wartości co najmniej 100 000 zł brutto) obejmujące swym zakresem konserwację cieków lub wałów przeciwpowodziowych – jeśli oferta dotyczy jednej z części zamówienia nr 6, jedno zamówienie (o wartości co najmniej 20 000 zł brutto) obejmujące swym zakresem konserwację cieków lub wałów przeciwpowodziowych – jeśli oferta dotyczy jednej z części zamówienia nr 1, 2, 3, 11, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Uwaga! Przez jedno zamówienie (usługę) należy rozumieć zamówienie (usługę) wykonane/wykonywane w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej usługi określonej dla tej części, dla której jest wymagana większa wartość.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7 ustawy Pzp. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, "JEDZ" oraz Załącznik nr 4 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i art. 109 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem b) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przedjego złożeniem. f) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część nr 1
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM „Utrzymanie wód rzeki Kanał 25 w km 0+000 – 4+650, 5+150 – 10+090

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 2
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM „Utrzymanie wód rzeki Ciek Bagienice w km 0+000 – 8+510”

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 3
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM „Utrzymanie wód rzeki Kanał A w km 0+000 – 8+789”

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 4
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM Utrzymanie wód rzeki Ulatówka w km 11+500 – 24+130

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 5
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU Utrzymanie wód rzeki Czerniczka w km 0+000 – 10+160

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 6
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PUŁTUSKU Utrzymanie wód rzeki Kanał Zambski w km 0+000 – 5+000, 6+430 – 19+740

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 7
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PUŁTUSKU Utrzymanie wód rzeki Ciek Psary w km 0+000 – 0+301, 1+196 – 12+090

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 8
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE Utrzymanie wód rzeki Kanał Sierakowski w km 0+000 – 7+975

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 9
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE Utrzymanie wód rzeki Czarna w km 0+000 – 3+800

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 10
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WYSZKOWIE Utrzymanie wód rzeki Ruda w km 0+000 – 14+401

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część nr 11
 • KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WYSZKOWIE Utrzymanie wód rzeki Kanał Marianowski w km 0+000 – 5+920

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry