Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na obiektach NW Tarnów Etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.73.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  17.07.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.07.2023 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na obiektach Nadzoru Wodnego Tarnów Etap II.

Zamówienie składa się z dwóch etapów:

Etap 1 – Oczyszczenie drogi przywałowej potoku Milówka w km 0+000 – 2+180 w . Wojnicz, Wielka Wieś, gm. Wojnicz

Celem przedmiotowego zadania jest oczyszczenie drogi przywałowej (powodziowej) wykonanej z płyt ażurowych z zalegającej na niej darni i ziemi.
Dla wykonania zadania przewidziano:
- wykonywanie mechanicznego ścięcia warstwy darni i ziemi o grubości 10 cm na powierzchni 10896 m2 -zagospodarowanie materiału powstałego w wyniku prowadzonych prac należeć będzie do Wykonawcy.

Etap 2 – Likwidacja nor bobrowych oraz zabezpieczenie przed destrukcyjną działalnością bobrów w międzywalu potoku Więckówka w km 3+450 - 3+600 i Milówka w km 0+000 - 0+100 w m. Wojnicz, gm. Wojnicz

Celem przedmiotowego zadania jest zabezpieczenie przed destrukcyjną działalnością bobrów międzywala i wałów potoku Więckówka w km potoku 3+450 - 3+600 i Milówka w km 0+000 – 0+100 w m. Wojnicz, gm. Wojnicz, pow. tarnowski, woj. małopolskie, a także utrzymanie w obecnym biegu koryta potoku Więckówka. Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:
- ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości 30 cm (darnina do odzysku) - 450 m2
- rozkop zniszczonego fragmentu wału na odkład, następnie odtworzenie wału z odpowiednim zagęszczeniem - 300 m3
- montaż siatki stalowej powlekanej PCV fi 4 mm na odwodnych skarpach nasypów wałów Więckówki i Milówki - 375 m2
- darniowanie i obsiew odbudowanego odcinka wału i powierzchni z zamontowaną siatką
- wykonanie opaski z kamienia naturalnego w raz z niezbędnymi robotami ziemnymi na lewym brzegu potoku Więckówka na długości 20 mb

Inwestor uzyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak ST-I.6401.27.2023.MA z dnia 25.05.2023 r. zwalniającą z zakazów w stosunku do bobra europejskiego oraz przewidział prowadzenie robót pod nadzorem przyrodniczym, którego organizacja leżeć będzie po stronie wykonawcy. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zawiera Załącznik Nr 14 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolność techniczna lub zawodowa:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku gdy w ramach wykazanego zamówienia realizowany był szerszy zakres robót niż ten określony powyżej, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych bądź utrzymania rzek lub potoków, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto, potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.


b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie konieczne do należytego wykonania zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), to jest kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot zamówienia jest złożony z dwóch etapów, które różnią się terminem realizacji:
Etap 1 Oczyszczenie drogi przywałowej potoku Milówka w km 0+000 – 2+180 w m. Wojnicz, Wielka Wieś, gm. Wojnicz
- rozpoczęcie – do 7 dni od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż po protokolarnym przekazaniu terenu,
- zakończenie – do 30 dni od daty rozpoczęcia niniejszej umowy, tj. do dnia …
Etap 2 - Likwidacja nor bobrowych oraz zabezpieczenie przed destrukcyjną działalnością bobrów w międzywalu potoku Więckówka w km 3+450 – 3+600 i Milówka w km 0+000 – 0+100 w m. Wojnicz, gm. Wojnicz
- rozpoczęcie – do 7 dni od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż po protokolarnym przekazaniu terenu,
- zakończenie – do 90 dni od daty rozpoczęcia niniejszej umowy, tj. do dnia …

2. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

 

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dokonuje podziału na części, ponieważ z uwagi na konkretną lokalizację oraz konieczność przygotowania dojazdu po drodze przywałowej przed likwidacją nor bobrowych, realizacja zadań przez różnych Wykonawców nie jest możliwa. Ponadto zadanie jest konieczne do wykonania w trybie pilnym.
3. W przypadku złożenia oferty tylko na jeden etap zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

 

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 90721000-7 - Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.07.2023 14:42:04
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
 • 04.08.2023 13:59:17
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry