Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba: Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.82.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  10.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.07.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba: Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej”

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

- Opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia - Załączniki Nr 2 do SWZ.

- Wzór kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 4 do SWZ.

- Wzór umowy dla obu części - Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

·         w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 serwis lub naprawę w zakresie hydrauliki siłowej (potwierdzone dowodami określającymi, czy zalecenia zostały wykonane w sposób należyty, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto

W odniesieniu do dysponowania osobami kierowanymi do realizacji zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony jesli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie pysponowac i skieruje do jego realizacji:

 • co najmniej 2 osobami posiadajacymi uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1kV E (eksploatacja) w zakresie sieci, urzadzenia i instalacje do 1kV, zespoły pradotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikowanym;
 • co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia elektryczne URE Grupa 1 do 1kV D (Dozór) w zakresie sieci, urzadzenia i instalacje do 1kV, zespoły pradotwórcze potwierdzone świadectwem kwalifikowanym

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 43328100-9 - Urządzenia hydrauliczne

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry