Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie prac konserwacyjnych zbiornika wodnego Cedzyna

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.87.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.07.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  03.08.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.08.2023 11:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowalna wykonana zgodnie z opracowaną przez firmę Etrom, sp. z o.o. sp. k. uproszczoną dokumentacją techniczną pn.: „Naprawa dylatacji na zbiorniku wodnym Cedzyna”, na skarpie lewej odwodnej zapory czołowej, części nadwodnej w hm 2+50 – 3+53, reprofilacja płyt na skarpie lewej odwodnej zapory czołowej, części nadwodnej w hm 0+00 – 2+50 oraz reprofilacja płyt na skarpie prawej odwodnej zapory czołowej, części nadwodnej w hm 0+00 - 1+35. 

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
1) Wzór umowy - stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ;
2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, mapą poglądową oraz dziennikiem realizacji zadania utrzymaniowego - stanowiący załącznik Nr 2 do SWZ;
3) Wzór kosztorysu ofertowego, określający zakres ilościowy prac koniecznych do wykonania - stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane (potwierdzone dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu robót budowlanych, obejmujących budowę lub remont konstrukcji żelbetowych wraz z dylatacjami, zlokalizowanych na budowlach hydrotechnicznych o minimum III klasie ważności wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Wartość brutto robót budowlanych obejmujących budowę lub remont konstrukcji żelbetowych wraz z dylatacjami dla każdego zamówienia winna wynosić minimum 600 000,00 zł.

b) dysponuje osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
oraz
posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w tym przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę lub remont konstrukcji żelbetowych wraz z dylatacjami, zlokalizowanych na budowlach hydrotechnicznych o minimum III klasie ważności wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie. 

Zamawiający odrzuci ofertę, która złożona zostanie bez odbycia wizji lokalnej.
Informacje dotyczące wizji lokalnej zawiera punkt 4.1.3 SWZ. 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 31.07.2023 10:23:01
 • Magdalena Trzópek

 • W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
 • 03.08.2023 14:07:34
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.
 • 29.08.2023 14:06:47
 • Magdalena Trzópek

 • Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry