Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Naprawa korony zapory Bieżanów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.67.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zbiornik Bieżanów zlokalizowany jest w km 7+284 rzeki Serafy (przekrój zapory) w m. Krakowie i składa się m.in. z korpusu zapory wraz z przelewem i zamknięciem powłokowym oraz przyczółków zapory.
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ;
– Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 5 do SWZ;
– Przedmiar robót – Załącznik Nr 3 do SWZ;
– Wzór umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę polegającą na naprawie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie lub modernizacji wału przeciwpowodziowego lub zbiornika wodnego lub polderu lub obiektów hydrotechnicznych służących do retencjonowania wody w warunkach powodziowych. Robota powinna być wykonywania na obiekcie klasy I lub II lub III budowli hydrotechnicznych w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, a wartość tych prac wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:
b) dysponuje  co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U.  2023 r., poz. 682 z póź. zm.), tj.: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, ograniczenia nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z  wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia prac. Wizja lokalna jest fakultatywna. Koszt odbycia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
Termin wizji Wykonawca może uzgodnić z pracownikiem Zarządu Zlewni w Krakowie nr tel. +48 (12) 12 62 90 620.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry