Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap I" 6 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.69.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  28.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.07.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap I.

Zadanie zostało podzielone na 6 części:

Część 1:

- Zapewnienie odpływu śluzy wałowej poprzez udrożnienie rz. Biała w km 70+600 wraz                      z zasypem wyrwy na brzegu prawym w m. Biała Niżna, gm. Grybów;

- Zasyp wyrwy na lewym brzegu w km 79+110-79+170 rzeki Biała Tarnowska w m. Kąclowa, gm. Grybów

Część 2: Odmulenie wraz z zasypem wyrwy kamieniem naturalnym na pot. Sudoł w km 0+990-1+110 w m. Biała Niżna, gm. Grybów

Część 3: Odcinkowy zasyp wyrw na pot. Ostruszanka w km 1+000-3+000 w m. Ciężkowice, Ostrusza, gm. Ciężkowice

Część 4: Zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Chodorówka (Krużlowianka) w km 7+500-7+580 m. Krużlowa Wyżna, gm. Grybów

Część 5: Zasyp wyrw brzegowych na pot. Polnianka w km 4+510-4+550, 5+050-5+170              w m. Polna, gm. Grybów

Część 6: Zasyp wyrw na pot. Korzenianka w km 2+740-2+770, 3+580-3+630, 4+910-4+960  w m. Korzenna, Trzycierz, gm. Korzenna

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył:

cz. 1

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót minimum 300 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami potwierdzającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

cz.2

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót minimum 40 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

cz.3

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną  polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót  minimum 100 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami potwierdzającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

cz.4

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał 1 robotę budowlaną  polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót  minimum 100 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami potwierdzającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

cz.5

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną  polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót  minimum 80 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami potwierdzającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

cz.6

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną  polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót  minimum 100 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami potwierdzającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji zostały określone w SST, OPZ, kosztorysach oraz wzorze umowy.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.07.2023 12:10:49
 • Iwona Jaroś

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry