Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.84.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  18.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.08.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: „Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim”
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia - Załączniki Nr 2 do SWZ. 
- Wzór kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 4 do SWZ. 
- Wzór umowy - Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

​​​​​​​Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę (potwierdzoną dowodami określającymi czy usługa ta zostały wykonana w sposób należyty) polegającą na udrożnieniu cieku naturalnego lub kanału żeglugowego, zbiornika wodnego poprzez mechaniczne wydobycie urobku o kubaturze robót czerpnych min 5 000 m3,.

Wyżej wymienione prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi (referencje lub protokoły odbioru), że zostały wykonane w sposób należyty i zostały prawidłowo ukończone.

 

W odniesieniu do dysponowania osobami kierowanymi do realizacji zamówienia :

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

 

W odniesieniu do potencjału technicznego:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem pływającym umożliwiającym przeprowadzenie prac, tj:

 1. co najmniej 2 platformami pływającymi o wyporności 90 ton oraz jednostka pływająca o mocy co najmniej 100 KM. Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo zdolności żeglugowej,
 2. sprzętem do prac pod wodą - bazą prac podwodnych wyposażona w urządzenia techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 116, poz. 1210) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem pływającym umożliwiającym przeprowadzenie prac, tj:

 1. co najmniej 2 platformami pływającymi o wyporności 90 ton oraz jednostka pływająca o mocy co najmniej 100 KM. Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo zdolności żeglugowej,
 2. sprzętem do prac pod wodą - bazą prac podwodnych wyposażona w urządzenia techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 116, poz. 1210) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.
 3. Co najmniej 2 pchaczami o mocy co najmniej 100 KM każdy, 2 barkami do transportu materiałów sypkich o wyporności 150 ton każda i 2 koparkami chwytakowymi na pontonach o wyporności 100 ton każdy.

Uwaga:

 • Poprzez wykonaną/zakończoną usługę należy rozumieć zrealizowanie
  /zakończenie potwierdzone właściwymi dowodami, tj. referencjami / protokołem odbioru usług lub równoważnym dokumentem.
 • Nie jest dopuszczalne sumowanie zrealizowanych przez różne podmioty
  zamówień (umów), w celu wykazania spełniania warunku.
 • W przypadku, gdy w ramach usługi (zamówienia) realizowany był szerszy
  zakres prac, należy podać zakres i wartość usług potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy - Załącznik nr 1 do SWZ

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry