Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Wyszogrodzie i w Gostyninie w podziale na części”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.58.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  11.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  07.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Gostyninie i w Wyszogrodzie, polegająca na wykonaniu prac utrzymaniowych na skarpach,  poboczach i w dnie rzek i cieków, mająca na celu przywrócenie drożności i przepustowości koryt rzek i cieków. W zakres prac wchodzą m.in.:

- koszenie skarp lub/i poboczy

- wykaszanie dna

- hakowanie

- odmulanie dna

- usuwanie zakrzaczeń

- usuwanie powalonych drzew

- rozbiórkę przetamowań naturalnych

- rozbiórkę przetamowań bobrowych

- zabudowa wyrw w skarpach  lub ich umocnienie

- naprawy przepustów,

- wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych,

- umocnienie skarp wykopów i nasypów,

- wykonanie koszy z siatki stalowej .

Zakres oraz skala prac utrzymaniowych dla poszczególnych części nie jest taka sama i zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części oraz szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Nie wszystkie asortymenty, wymienione powyżej, wchodzą w zakres każdej części zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – 1 usługi (kontraktu, umowy), polegającej na wykonaniu prac utrzymaniowych na rzekach/cieków (rzekach lub/i ciekach naturalnych lub kanałach wodnych lub rowach wodnych) lub/i rowach przydrożnych lub/i wałach przeciwpowodziowych, lub/i zaporach bocznych lub/i zbiornikach wodnych.

Wymagana minimalna wartość brutto zrealizowanej usługi (kontraktu, umowy):

- dla części: 1, 2, 8, 10 - o wartości min. 40 000 zł brutto

- dla części: 3 -  o wartości min. 20 000 zł brutto,

- dla część: 4, 5, 6, 7- o wartości min. 50 000 zł brutto,

- dla części: 9 - o wartości min. 70 000 zł brutto,

 Zamawiający wymaga aby w/w usługa (kontrakt, umowy) obejmowała w swoim zakresie co najmniej 2 rodzaje prac z wymienionych poniżej:

- koszenie poboczy lub/i

- koszenie skarp lub/i

- wykaszanie dna lub/i

- hakowanie lub/i

- odmulanie dna lub/i

- usuwanie zakrzaczeń lub/i

- usuwanie powalonych drzew lub/i

- rozbiórkę przetamowań naturalnych lub/i

- rozbiórkę przetamowań bobrowych lub/i

- zabudowa wyrw w skarpach  lub ich umocnienie lub/i

-  naprawa przepustu lub/i

- wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych lub/i

- umocnienie skarp wykopów i nasypów lub/i

- wykonanie koszy z siatki stalowej.

2. Przy składaniu oferty na kilka części, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem 1 usługi (kontraktu, umowy) opisanej w pkt 7.4.1 SWZ, dla której wymagana jest większa wartość usługi (kontraktu, umowy).

3. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej części postępowania)  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

4.  W przypadku Część 4 Utrzymanie rzeki Osetnicy, Część 5 Utrzymanie rzeki Kanał Jesionka Waliszew, Część 6 Utrzymanie rzeki Skrwy Lewej oraz Część 9 Utrzymanie rzeki Rakutówki, Wykonawca musi posiadać dostęp do niezbędnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj.:

- koparka gąsienicowa lub kołowa wyposażona w łyżkę koszącą – min 1 szt/komplet

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom,

2.2. oświadczenie, dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem imiennym osób, które będą wykonywały czynności, o których mowa w pkt 4.10 niniejszej specyfikacji, zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.58.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.11.2023 13:17:27
 • Anna Muszalska

 • Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry