Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymaniu publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach II

Przetarg nieograniczony
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach- Część II

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.44.2023.MŁ
 • Numer części
  BI.ROZ.2710.44.2023.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.07.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  08.08.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.08.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymaniu publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach II.

2.Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie – Nadzór Wodny w Suwałkach  : gm. Płaska, Sejny, Krasnopol, Puńsk, Giby, Jeleniewo . Zamówienie zostało podzielone na 2 części

3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
 • Część I – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

  Część II1 800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.08.2023 10:16:36
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • 08.08.2023 12:57:23
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 06.09.2023 15:02:19
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 06.09.2023 15:02:41
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

DOKTORD DANIEL ŁUKASZUK

Gustawa Morcinka 41 /24
58-500 Jelenia Góra

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry