Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap II" (3 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.70.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.07.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap II.

Zadanie zostało podzielone na 3 części:

Część 1. Zasyp wyrw na pot. Szwedka w km 3+800-3+900 (szkoła) w m. Uniszowa
oraz na pot. Dopływ spod Podlesia w km 1+100-1+150 w m. Ryglice, gm. Ryglice

Część 2. Zasyp wyrw na potoku Wątoczek w miejscowości Łękawica w km 3+250-3+350 (przedszkole i ośrodek zdrowia)

Część 3. Odcinkowe odmulenie potoku Radlanka w km 2+500-5+600 na dł. 900 m,
w miejscowości Poręba Radlna oraz Radlna, gm. Tarnów.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył:

Dla części 1

1)   W odniesieniu do doświadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną  polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót  minimum 100 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami potwierdzającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

2)   W odniesieniu do dysponowania osobami kierowanymi do realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj.:  1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie:  budowli hydrotechnicznych lub uprawniania melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ponadto wskazana osoba wykaże się doświadczeniem tj.: wykaże że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, pełnienia samodzielną funkcji technicznej (inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót) na co najmniej 1 robocie w zakresie w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków.

Dla części 2

1)   W odniesieniu do doświadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną  polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp  o wartości robót  minimum 50 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

2) W odniesieniu do dysponowania osobami kierowanymi do realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj.: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie: budowli hydrotechnicznych lub uprawniania melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ponadto wskazana osoba wykaże się doświadczeniem tj.: wykaże że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, pełnienia samodzielną funkcji technicznej (inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót) na co najmniej 1 robocie w zakresie w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków.

Dla części 3

1) W odniesieniu do doświadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną  polegającą na konserwacji i/lub formowaniu skarp o wartości robót  minimum 50 000,00 zł brutto, obejmującą swoim zakresem zabudowę zasyp wyrw kamieniem naturalnym (potwierdzone dowodami potwierdzającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

2) W odniesieniu do dysponowania osobami kierowanymi do realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj.: 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie:  budowli hydrotechnicznych lub uprawniania melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub  odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ponadto wskazana osoba wykaże się doświadczeniem tj.: wykaże że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, pełnienia samodzielną funkcji technicznej (inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót) na co najmniej 1 robocie w zakresie w zakresie budowy, przebudowy, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków.

Dla wszystkich części

Dysponuje lub będzie dysponował - 1 osobą na stanowisku przyrodnika pełniącego nadzór przyrodniczy nad zadaniami, posiadającą wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych, który zobligowany będzie do ustalenia takich warunków, aby zapewniały one ochronę wartości przyrodniczych, ponadto wskazana osoba wykaże się doświadczeniem tj.: wykaże że, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, pełnił nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi prowadzonymi na rzece lub potoku.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały opisane w SWZ, OPZ, formularzu oferty oraz kosztorysach.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Branże CPV

 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry