Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont oświetlenia zewnętrznego na stopniach wodnych ZZ Kraków (2 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.78.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  28.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.07.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont oświetlenia zewnętrznego na stopniach wodnych ZZ Kraków. Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1:  Remont oświetlenia zewnętrznego na SW Dąbie,

Część 2:  Remont oświetlenia zewnętrznego na SW Przewóz

Przedmiotem zamówienia dla Części 1 jest remont oświetlenia zewnętrznego śluzy i jazu Stopnia Wodnego Dąbie w miejscowości Kraków, województwo małopolskie.

 Przedmiotem zamówienia dla Części 2 jest remont oświetlenia zewnętrznego śluzy, jazu, parking przy budynku administracyjnym oraz chodnik do jazu Stopnia Wodnego Przewóz w miejscowości Kraków, województwo małopolskie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

   1. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu remontu oświetlenia na obiektach hydrotechnicznych lub przemysłowych, każda o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto;

 

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz do wykonywania prac kontrolo - pomiarowych w pełnym zakresie do 1kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) - E – zakres uprawnień objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

- co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru urządzeń elektrycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz.U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1 (1 kV) - D – zakres uprawnień objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 – Załącznik Nr 2a do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – Załącznik Nr 2b do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części 1 - Załącznik nr 4a do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części 2 - Załącznik nr 4b do SWZ

Branże CPV

 • 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry