Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.95.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku  Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Obejmuje zakup, montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji w 6 pomieszczeniach biurowych w budynku ZZ w Nowym Sączu przy ul. Naciszowskiej 31, 33-300 Nowy Sącz  oraz demontaż 2 klimatyzatorów wraz z jednostkami zewnętrznymi z usunięciem w celu utylizacji.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spelniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składnai ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest ktrótszy -w tym okresie , wykonal co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. zrealizował zamówienie polegające na dostawie klimatyzacji wraz z montażem ( potwierdzone dowodami) o wartości nie niższej niż 15 000zł brutto (piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca może wykazac się także doswiadczeniem , jeżeli zrealizował wymagane zamówienie nie tylko w ramach dostawy z montażem ale również będące robotą budowlana.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga odbycie wizjii lokalnej.

Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki ich realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
- opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ
- wzór umowy – Załącznik nr 1 do SWZ

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac na warunkach okreslonych w SWZ oraz zgodnie ze wzorem umowy, obowiązującymi przepisami BHP oraz specyfikacją techniczno - organizacyjną wykonania zamowienia.

Branże CPV

 • 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne
 • 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry