Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby jednostek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330320
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.48.2023.KD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.07.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  01.08.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.08.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby jednostek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz dzierżawa centrali telefonicznej na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca powinien wykazać, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648 t.j ze zm.).
Wymagane:
Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się realizację zamówienia w zakresie świadczenia usługi telefonii stacjonarnej.

 

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.

Branże CPV

 • 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
 • 64214200-1 - Usługi centrali telefonicznych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 20.07.2023 12:55:16
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 20.07.2023 12:59:09
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił wyjaśnienia i zmianę treści SWZ
 • 01.08.2023 11:43:16
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 29.08.2023 12:55:15
 • Kamil Dzieniszewski

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 6
 • 07.09.2023 10:15:51
 • Kamil Dzieniszewski

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- CZĘŚĆ 1-5

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Część 1: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część 2: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Augustowie oraz jednostek podlegających

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Część 3: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dzierżawa centrali telefonicznej wraz z osprzętem na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Część 4: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Giżycku oraz jednostek podlegających

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Część 5: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Olsztynie oraz jednostek podlegających

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Część 6: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz jednostek podlegających

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry