Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VI" (2 części)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.93.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.07.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  31.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.07.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VI. Zadanie zostało podzielone na 2 części:

 • Część I - Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+060 - nr 5
 • Część II - Remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+150 - nr 6

4.2 Przedmiotem zamówienia dla Części I jest wykonanie remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+060 - nr 5. Istniejąca zapora z uwagi na wielokrotne przejście wód powodziowych i wezbraniowych uległa uszkodzeniu. W związku z nieodpowiednim stanem technicznym przedmiotowej zapory została wydana decyzja nr 67/22 z dnia 20.05.2022 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazująca usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej nr 5 na potoku Leśnianka w km 1+060.

Prace należy wykonać zgodnie z zgłoszonym przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sposobem prowadzenia działań wyszczególnionych w piśmie znak: KR.5.4.532.42.2023.EK z dnia 09.02.2023 r.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o braku sprzeciwu, lub z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia robót. W skład nadzoru winna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych, posiadająca doświadczenie m.in. w biologii ptaków i ryb. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW Okręg w Bielsku - Białej, podając termin i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia dla Części II jest wykonanie remontu zapory przeciwrumowiskowej w km 1+150 nr 6 na pot. Leśnianka w msc. Żywiec. Istniejąca zapora z uwagi na wielokrotne przejście wód powodziowych i wezbraniowych uległa uszkodzeniu. W związku z nieodpowiednim stanem technicznym przedmiotowej zapory została wydana decyzja nr 72/22 z dnia 13.06.2022 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazująca usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka w km 1+150.

W celu zapewnienia możliwie najmniejszej ingerencji w środowisko wodne oraz przyrodnicze  nad całością zadania prowadzony będzie stały nadzór przyrodniczy. 

Prace należy wykonać zgodnie z zgłoszonym przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sposobem prowadzenia działań wyszczególnionych w piśmie znak: KR.5.4.532.42.2023.EK z dnia 09.02.2023 r.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o braku sprzeciwu, lub z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia robót. W skład nadzoru winna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych, posiadająca doświadczenie m.in. w biologii ptaków i ryb.  Przed przystąpieniem do wycinki drzew, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW Okręg w Bielsku- Białej, podając termin i zakres robót.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części I – Załącznik Nr 2a do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części II – Załącznik Nr 2b do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części I - Załącznik nr 4a do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części II - Załącznik nr 4b do SWZ

– STWIOR Leśnianka - 5 (cz. I) - Załącznik nr 12a do SWZ

– STWIOR Leśnianka - 6 (cz. II) - Załącznik nr 12b do SWZ

Ponadto przed rozpoczęciem prac wskazanych w umowie Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób sprawujących nadzór przyrodniczy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

​​​​​​Warunek zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył:

Dla części 1) co najmniej 1 zadanie o wartości minimum 80 000 zł brutto polegające na remoncie lub budowie lub modernizacji zabudowy regulacyjnej na rzekach lub potokach w zakresie którego wykonano roboty betonowe na urządzeniach wodnych lub obiektach hydrotechnicznych (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

Dla części 2) co najmniej 1 zadanie o wartości minimum 300 000 zł brutto polegające na remoncie lub budowie lub modernizacji zabudowy regulacyjnej na rzekach lub potokach w zakresie którego wykonano roboty betonowe na urządzeniach wodnych lub obiektach hydrotechnicznych (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższa robota została wykonana w sposób należyty).

b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikację i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to jest osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  bez ograniczeń lub melioracyjne bez ograniczeń lub konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotą budowlaną musi przynależeć do własności izby samorządu zawodowego i być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części I – Załącznik Nr 2a do SWZ

– Opis przedmiotu zamówienia dla części II – Załącznik Nr 2b do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części I - Załącznik nr 4a do SWZ

– Kosztorys ofertowy dla części II - Załącznik nr 4b do SWZ

– STWIOR Leśnianka - 5 (cz. I) - Załącznik nr 12a do SWZ

– STWIOR Leśnianka - 6 (cz. II) - Załącznik nr 12b do SWZ

Branże CPV

 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry