Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Proszowice: Część 1: Prace utrzymaniowe na potoku Miechówka km 0+000-2+090 Część 2: Utrzymanie potoku Hubenickiego w km 0+900-12+500 Część 3: Prace utrzymaniowe na potoku Piotrówka km 0+000-5+400 i 6+400-8+000

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.89.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  22.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.08.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Proszowice. Zamówienie podzielono na 3 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Część 1: Prace utrzymaniowe na potoku Miechówka km 0+000-2+090
Część 2: Utrzymanie potoku Hubenickiego w km 0+900-12+500
Część 3: Prace utrzymaniowe na potoku Piotrówka km 0+000-5+400 i 6+400-8+000

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) Dla części 1:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że  wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w  okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę na rzekach lub potokach o wartości nie mniejszej niż  20 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu robót utrzymaniowych na rzekach lub potokach.
b) Dla części 2 i 3:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę na rzekach lub potokach o wartości nie mniejszej niż  50 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu robót utrzymaniowych na rzekach lub potokach.  

 

Warunki realizacji umowy

W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do
podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
wskazanych wyżej terminów na zasadach określonych w art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. „a” ustawy Pzp.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
a) kopie uprawnień zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia,
b) wykaz podwykonawców – w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia
podwykonawcom.
Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za uchylenie się od zawarcia umowy. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uzna również sytuację, w której Wykonawca nie dopełni formalności wymaganych przed podpisaniem umowy.
Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert po przeprowadzaniu ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp.
Umowa zostanie sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.

Branże CPV

 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.08.2023 11:08:57
 • Barbara Kapela

 • Zamawiający w celu uzupełnienia dokumentacji przetargowej, załącza następujące wzory oświadczeń:
  Załącznik Nr 9A – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji art. 7 ust. 1 oraz art. 5k;
  Załącznik Nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej;
  Załącznik Nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  Powyższe wzory oświadczeń nie stanowią integralnego elementu, mającego wpływ na przygotowanie oferty.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry