Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zwiększenie retencji - roboty budowlane: Część 1: Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka wraz z remontem istniejących 2 stopni stabilizujących dno w celu zwiększenia zdolności retencyjnej. Część 2: Remont istniejącej 1 szt. zastawki na potoku Piotrówka wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku cofki i na wypadzie w celu zwiększenia zdolności retencyjnej.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 (12) 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.96.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  16.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.08.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na zwiększeniu retencji na potoku Pokojówka oraz na potoku Piotrówka na terenie Nadzoru Wodnego Proszowice.
Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Część 1: Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka wraz z remontem istniejących 2 stopni stabilizujących dno w celu zwiększenia zdolności retencyjnej.
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1a do SWZ;
– Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) – Załącznik Nr 2a do SWZ;
– Przedmiar robót – Załącznik Nr 3a do SWZ;
– Wzór umowy – Załącznik Nr 4 do SWZ;
– Mapka sytuacyjna – Załącznik Nr 5a do SWZ;
– Decyzja RDOŚ – Załącznik Nr 6 do SWZ;
Część 2: Remont istniejącej 1 szt. zastawki na potoku Piotrówka wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku cofki i na wypadzie w celu zwiększenia zdolności retencyjnej.
Szczegółowy zakres i rodzaj robót przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1b do SWZ;
– Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) – Załącznik Nr 2b do SWZ;
– Przedmiar robót – Załącznik Nr 3b do SWZ;
– Wzór umowy – Załącznik Nr 4 do SWZ;
– Mapka sytuacyjna – Załącznik Nr 5b do SWZ;
– Zawiadomienie RDOŚ – Załącznik Nr 6 do SWZ;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) Dla części 1:
i. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę na rzekach lub potokach w zakresie wykonania lub remontu lub odbudowy lub przebudowy zastawki lub stopni o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto.
ii. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 682) tj.:
1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych lub melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) Dla części 2:
iii. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 5 lat przed upływem tego terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę na rzekach lub potokach w zakresie wykonania lub remontu lub odbudowy lub przebudowy zastawki lub stopni o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.
iv. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 682) tj.:
1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowli hydrotechnicznych lub melioracyjne lub konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego.
Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z  wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje o konieczności uczestnictwa Wykonawców składających oferty w zakresie Części 1 oraz Części 2 w spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego na terenie realizacji prac – wizji lokalnej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2023r. o godz. 09:00 w siedzibie NW w Proszowicach, ul. Brodzińskiego 28, 32-100 Proszowice, nr tel. +48 693 255 254.
Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1 wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w terenie oraz uzyskał, na swoją odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna odbędzie się dniu i miejscu wskazanym powyżej. Wykonawca dokonuje wizji lokalnej na własny koszt. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości dokonania wizji lokalnej w innym terminie niż wskazanym powyżej
Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 18 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.07.2023 14:06:39
 • Barbara Kapela

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry