Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17258,Koszenie-walow-rzeki-Bytomki-w-km-3134-4150-m-Zabrze-3252-4154-m-Zabrze-9282-101.html
16.07.2024, 12:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Koszenie wałów rzeki Bytomki w km 3+134-4+150 - m. Zabrze, 3+252-4+154 - m. Zabrze, 9+282-10+160 - m. Zabrze, 10+773-12+291 - m. Ruda Śląska

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31, wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.279.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.07.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  07.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zadaniu pn.:

"Koszenie wałów rzeki Bytomki w km

3+134-4+150 - m. Zabrze,

3+252-4+154 - m. Zabrze, 

9+282-10+160 - m. Zabrze,

10+773-12+291 - m. Ruda Śląska".

Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca złoży wykaz usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, potwierdzający że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną usługę tożsamą z Przedmiarem robót o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Wykaz usług – załącznik nr 4;
 3. Kosztorys ofertowy uproszczony.

Osoba wskazana do kontaktu: Edyta Błaszkiewicz, tel. 697 102 163 lub (32) 230 40 23.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 67.353,37 PLN brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 07.08.2023 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Usługi Techniczne Inżynieryjne Kamil Lisowski

Wojciecha Korfantego 19 /1
41-400 Mysłowice

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.