Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Określenie wysokości rynkowego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód na rzece Odrze w km 260+700 do celów produkcji energii w MEW Jaz Rędzin

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 867
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.333.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  07.08.2023 16:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wartość nieruchomości przeznaczonej na wykonanie inwestycji MEW Jaz Rędzin oraz rynkowy roczny czynsz dzierżawny gruntu położonego w miejscowości Wrocław w km 260+700 rzeki Odry. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na wykonanie urządzeń wodnych oraz korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb MEW Jaz Rędzin. Przedmiot dzierżawy wchodzi w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00247379/0 i położony jest w granicach działek ewidencyjnych nr 1/3, 1/7, 1/8, AM-2, obręb Rędzin, miasto Wrocław.

Powierzchnia przewidziana do dzierżawy, objęta planowaną inwestycją, wynosi 6 651 m2, składają się na nią:

 1. plac manewrowy wraz z drogą dojazdową – 430 m2;
 2. kanał dopływowy – 2 276 m2,
 3. blok elektrowni – 550 m2,
 4. kanał odpływowy – 3 395 m2

Zakres zadania obejmuje:

 1. wycenę wysokości rocznego rynkowego czynszu dzierżawnego nieruchomości na potrzeby zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego w miejscowości Wrocław w km 260+700 rzeki Odry przeznaczonego na wykonanie urządzeń wodnych oraz korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb MEW Jaz Rędzin.
 2. wycenę wartości rynkowej części nieruchomości (działki nr 1/3, 1/7, 1/8, AM-2, obręb Rędzin) przeznaczonej na wykonanie zadania inwestycyjnego.

W ramach zamówienia należy sporządzić operat szacunkowy w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Oświadczenia o:

 • posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości;
 • posiadaniu niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i braku zastrzeżeń do zakresu prac

Warunki realizacji umowy

Wycenę nieruchomości należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 555 ze zm.). Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości.

Termin realizacji zamówienia:  31 sierpnia 2023 r.

Warunki gwarancji: 24 miesiące.

Informacje dodatkowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2019 r. (znak: DOK.DOK3.9700.95.2018.AW) uzyskało pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – małej elektrowni wodnej zlokalizowanej na dz. nr 1/8, obręb Rędzin, składającej się z:

 1. bloku elektrowni o mocy 2,5 MW, o monolitycznej konstrukcji betonowej, w postaci „bunkra” żelbetowego, którego strop nie będzie wystawał ponad powierzchnię terenu.
 2. kanału dopływowego zlokalizowanego na działkach nr 1/3 (wlot) i 1/8 (kanał), obręb Rędzin;
 3. kanału odpływowego zlokalizowanego na działkach nr 1/3 i 1/7 (wlot) i 1/8 (kanał), obręb Rędzin;
 4. barier behawioralnych na wlocie i wylocie z elektrowni na działkach o nr 1/3 i 1/7 obręb Rędzin;
 5. placu manewrowego na działce nr 1/8, obręb Rędzin;

Jednocześnie Minister Infrastruktury udzielił pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na korzystaniu z wód do celów energetyki wodnej przez MEW, zlokalizowaną na prawym brzegu rzeki Odry na działkach o nr 1/3, 1/7 i 1/8, obręb Rędzin poprzez pobór wody powierzchniowej kanałem wlotowym z rzeki Odry, przy wykorzystaniu piętrzenia na istniejącym jazie Rędzin oraz odprowadzanie pobranej i energetycznie wykorzystanej wody powierzchniowej kanałem wylotowym do rzeki Odry.

Decyzją z dnia 20 czerwca 2023 r. (znak: DOK-4.7704.1.2023) Minister Infrastruktury przedłużył do dnia 23 listopada 2023 r. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – małej elektrowni wodnej „Jaz Rędzin” w km 260+700 rzeki Odry, udzielonego w/w decyzją z dnia 27 września 2019 r.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – korzystanie z wód do celów energetyki wodnej na okres 30 lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczną tj. od dnia 23 listopada 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w zamian za osobnym wynagrodzeniem, zobowiązuje się do przeniesienia w/w pozwolenia wodnoprawnego na wyłonionego w postępowaniu przetargowym Dzierżawcę.

Branże CPV

 • 71319000-7 - Usługi biegłych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Wycena Nieruchomości Barbara Łakota-Kopeć

Strzegomska 294 /2
54-432 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry